Skip to main content
فهرست مقالات

واکاوی مفهوم و قلمرو جرایم علیه عفت اقتصادی در رویکرد فقهی مقاله

نویسنده مسئول:

نویسنده:

چکیده:

زمینه و هدف: اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی از جمله جرائمی هستند که قانون‌گذار در سال‌های قبل و بعد از انقلاب اقدام به جرم انگاری آن‌ها نموده است. اما تعریف و قلمرو دقیقی از این جرائم، نه در قانون و نه در فقه، ارائه نشده و فقط مصادیقی از این جرائم ذکر گردیده که همگی محدود به جرائم جنسی می‌باشد؛ در حالیکه رفتارهای متعددی در جامعه شکل می‌گیرد که اغلب آن‌ها باعث جریحه‌دار شدن عفت عمومی گردیده و هیچ‌کدام در قلمرو این جرائم جرم‌انگاری نشده است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد و روش جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته‌ها: اقتصاد و جرائمی که در حوزه آن به وقوع می‌پیوندد یکی از رفتارهایی است که در جامعه امروزی، با توجه به نیازهای مالی و فقر ناشی از آن که از عواملی مانند بیکاری، اعتیاد، عدم شایسته‌سالاری و... به وجود می‌آیند، بیش از سایر رفتارها عفت عمومی را متاثر کرده و به‌نوعی در جامعه امروزی رفتارهایی در حوزه اقتصاد خرد و کلان و در سطح دولتی و غیردولتی شکل می‌گیرد که تاثیرات مخربی در افکار عمومی برجا می‌گذارد. نتیجه‌گیری: برخی از جرائم اقتصادی به‌قدری گسترده است که نه تنها وضعیت اقتصادی افراد در جامعه را مدت‌ها دگرگون می‌سازد، بلکه در اغلب موارد بر عفتی که به لحاظ قانونی و اخلاقی لازمه فعالان اقتصادی هست را تحت‌الشعاع قرار داده، و برای جلوگیری و درمان این وضعیت، به دلیل این که مولفه‌های عفت بیشتر اخلاقی و درونی هستند، مثل حرص و طمع و گران‌فروشی و اختلاس و... هیچ راهکار و ضمانت اجرایی وجود ندارد. به عبارت دیگر عدم عفت اقتصادی در بخش کلان حکومتی، هم در عفت اقتصادی بخش خصوصی و هم در جریحه‌دار شدن عفت عمومی در جامعه اثرگذار است.

Background and Aim: Unlawful acts of public chastity and morality are among the crimes that the legislature criminalized in the years before and after the revolution. However, the exact definition and scope of these crimes are not provided in either the law or jurisprudence, and only examples of these crimes are mentioned, all of which are limited to sexual crimes; While many behaviors are formed in the society, most of which have injured public decency and none of them has been criminalized in the realm of these crimes. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Findings: The economy and the crimes that take place in its field is one of the behaviors in today's society, due to the financial needs and poverty caused by factors such as unemployment, addiction, lack of meritocracy and... They occur, affect public decency more than other behaviors, and in a way, in today's society, behaviors are formed in the field of micro and macroeconomics, at the governmental and non-governmental level, which have destructive effects on public opinion. Conclusion: Some of the crimes against economic chastity is so widespread that it not only transforms the economic situation of individuals in society for a long time, but in many cases overshadows the chastity that is legally and morally necessary for economic actors, and to prevent and treat this situation, Because the components of chastity are more moral and internal, such as greed, overselling, embezzlement, and so on... There is no solution and no executive guarantee. In other words, lack of economic chastity in the macro-government sector affects both the economic chastity of the private sector and the wounding of public chastity in society.

کلیدواژه ها:

قواعد فقهی ، جرائم اقتصادی ، جرائم علیه اموال ، جرائم علیه عفت اقتصادی

Crimes against Property ، Crimes against Economic Chastity ، Jurisprudential rules ، Economic Crimes


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.