Skip to main content
فهرست مقالات

استاد دکتر سید جعفر سجادی و فرهنگ معارف اسلامی

مصاحبه شونده:

(8 صفحه - از 3 تا 10)

کلید واژه های ماشینی : اسلامی ، فرهنگ ، اصطلاحات ، استاد دکتر سید جعفر سجادی ، استاد ، عرفانی ، ادب ، لغت ، فرهنگ معارف اسلامی ، فقهی

خلاصه ماشینی:

"دکتر سجادی:در باب عرفان یعنی اصطلاحات‌ عرفانی که در خود متن کتاب هم منعکس است،قسمت‌ مهمی از شواهدی که در اصطلاحات عرفانی هست به‌ صورت منظوم است یعنی از اشعار عرفاست-البته در درجهء اول به عطار و سنایی و مولوی و بعد هم جامی، بیشتر استناد شده است-مسائل عرفانی مربوط به‌ همان عرفایی است که آثار آنها منظوم است یعنی‌ منظوماتی در باب مسائل عرفانی دارند-مثل شیخ‌ شبستری و مولنا و جامی و عطار-اما در قسمت‌ اصطلاحات،باز این را توضیح بدهم،مجموع این‌ فرهنگها را از اول که به عنوان رسالهء تحصیلی‌ام بود تا به حال،یعنی از سال 1328 تا به امروز کار کرده‌ام که‌ تقریبا 38 سال می‌شود. بعضی هم در این‌ باره-البته خیلی مختصر-نوشته‌اند که این کلمهء سیمرغ‌ به چه نحو پیدا شده که عطار در کتاب منطق الطیر از آن‌ نام برده است و قبلا هم در شاهنامه فردوسی آمده و شیخ اشراق هم جنبهء سمبولیک به آن داده که صفیر سمیرغ عنوان یکی از رساله‌های شیخ اشراق شده است و می‌دانید که سیمرغ در شاهنامه با آن سیمرغی که بعدا عطار به کار برده است تفاوت کلی دارد و سیمرغ‌ عطار جنبهء دیگری پیدا کرده است هر چند هم سیمرغ‌ فردوسی جنبهء سمبولیک دارد و هم سیمرغی که یکی از رسائل شهاب الدین است،لکن هدفهای آنها متفاوت‌ است بنابراین اصطلاحات مربوط به افسانه‌های تاریخی‌ و سنت‌های عرفی و رسوم ملتها،ساخته و پرداختهء خود ملتهاست که احیانا مورد استفادهء نویسندگان و ادبا و فلاسفه قرار می‌گیرد،حال جنبه‌های رمزی به خود بگیرد یا نه؟باید یادآور شد که بین فرهنگ و ادب فرقی‌ بسیار وجود دارد و بحث بسیار دقیق و پیچیده‌ای است."

صفحه: از 3 تا 10