Skip to main content
فهرست مقالات

میزان آگاهی و عملکرد دستیاران و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت به مستند سازی مراقبت های ارایه شده به بیمار از دیدگاه پزشکی قانونی

نویسنده:

(6 صفحه - از 92 تا 97)

کلید واژه های ماشینی : پزشکی، پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت، بیمار، اطلاعات، دستیاران، عملکرد دستیاران و دانشجویان پزشکی، دانشجویان، دستیاران و دانشجویان پزشکی دانشگاه

زمینه و هدف: از جمله عواملی که در طرح دعاوی، پزشک توانسته از خود دفاع کند، عدم تکمیل پرونده بیمار بوده است. با توجه به حوزه اختیارات پزشکی قانونی هر شهرستان و اهمیت مستندسازی جهت حمایت از حقوق پزشکان، وضعیت آگاهی و عملکرد دانشجویان و دستیاران پزشکی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، وضعیت آگاهی و عملکرد 134 دانشجو و دستیار پزشکی نسبت به اصول مستندسازی مراقبت های ارایه شده، مورد بررسی قرار گرفت. ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه 12 سوالی مربوط به آگاهی و یک چک لیست مربوط به عملکرد بود که پس از تایید اعتبار و روایی آن مورد استفاده قرار گرفت. داده ها از طریق مصاحبه با دستیاران و مطالعه پرونده های پزشکی بیماران جمع آوری شد. یافته ها: نتایج نشان داد که 40% دستیاران از جنبه های قانونی مستندسازی اطلاع داشتند. %25.2 از نحوه کاربرد اختصارات در ثبت تشخیص نهایی و اعمال جراحی اطلاع داشتند. %14.2 آنان می دانستند سقف مدت زمان تایید دستورات شفاهی چندساعت است. بین میزان آگاهی و دوره آموزشی رابطه معنی داری مشاهده گردید (p<0.05). تنها 10% پرونده بیمار را خوب تکمیل می کردند. اکثر جامعه پژوهش، گرایش به ثبت اطلاعات بالینی داشته و نسبت به سایر اطلاعاتی که در مراجع قانونی حایز اهمیت است کمتر توجه داشتند. بین وضعیت عملکرد، دوره آموزشی و آگاهی رابطه معنی داری مشاهده گردید (p<0.05). نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه ضروری است در فرایند آموزشی بالینی مواردی از قبیل هماهنگی بین دروس تئوری و عملی، تاکید بر جنبه های قانونی پزشکی، بررسی کمی و کیفی گزارش صبحگاهی و نظارت دقیق اساتید و پزشکان معالج بر فرآیند مستندسازی پرونده پزشکی و بازخورد آن به دانشجویان و دستیاران مدنظر قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

"نتیجه‌گیری:با توجه به نتایج این مطالعه ضروری است در فرایند آموزشی بالینی مواردی از قبیل هماهنگی بین دروس تئوری و عملی،تأکید بر جنبه‌های قانونی پزشکی،بررسی کمی و کیفی گزارش صبحگاهی و نظارت دقیق اساتید و پزشکان معالج بر فرآیند مستندسازی پرونده پزشکی‌ و بازخورد آن به دانشجویان و دستیاران مد نظر قرار گیرد. با توجه به اهمیت‌ پرونده بیمار در مراجع قضایی،میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان و دستیاران پزشکی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی‌ سمنان نسبت به اصول مستندسازی پرونده بیمار مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی در این مطالعه توصیفی-تحلیلی وضعیت آگاهی و عملکرد 134 نفر(48 نفر کارآموز بالینی،67 نفر کارورز بالینی و 19 نفر دستیار) از دانشجویان و دستیاران پزشکی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌ علوم پزشکی سمنان نسبت به مستندسازی مراقبت‌های ارایه شده به‌ بیمار مورد بررسی قرار گرفته است. تنها نیمی از جامعه مزبور اطلاعات هویتی و جدول 2-توزیع فراوانی عملکرد دانشجویان و دستیاران‌ پزشکی نسبت به تکمیل برگ شرح حال بیمار در سال 84 (به تصویر صفحه مراجعه شود) نحوه اعتباردهی به گزارشات را به‌طور کامل ثبت کرده بودند وحد اکثر 71%آنان اطلاعات بالینی را در این برگ به‌طور کامل نوشته بودند. جدول 3-رابطه بین عملکرد و آگاهی دانشجویان و دستیاران نسبت به مستندسازی پرونده پزشکی بیمار در سال‌ 84 (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث یافته‌های این پژوهش نشان داد که تنها تعداد اندکی از دانشجویان‌ و دستیاران از اهمیت پر کردن برگ شرح حال در مدت زمان 24 ساعت اول پذیرش بیمار آگاه بودند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.