Skip to main content
فهرست مقالات

ماکیاوللی و بنیاد گذاری اندیشه سیاسی جدید

نویسنده:

(3 صفحه - از 33 تا 35)

کلید واژه های ماشینی : سیاسی، ماکیا وللی، مطبوعات، اندیشهء سیاسی ماکیا وللی، شهریار، بنیادگذاری اندیشهء سیاسی جدید، اندیشهء سیاسی جدید، رسالهء شهریار ماکیا وللی، اخلاق، ماکیا وللی رسالهء شهریار

خلاصه ماشینی:

"4 ماکیا وللی در همان نامه،خطاب به لورنتسو می‌نویسد: «این بنده نیز بر سر آن است که برای نمایاندن بندگی خویش‌ چیزی به پیشگاه شهریار فراز آورد و در میان همهء دارایی خود ارجمندتر و گرانبهاتر از توشهء معرفتی که دربارهء کردار مردان‌ بزرگ اندوخته،نیافته است که دستاورد آشنایی دیرینهء وی با کار روزگار و پژوهش پیوسته در آثار روزگار باستان است، و فشردهء این همه را پس از باریک اندیشی‌ها و مو شکافی‌های بسیار در دفتری گرد آورده که اکنون به‌ پیشگاه شهریار عرضه می‌دارد. اما ماکیا وللی که نه به مدینه‌های فاضله‌ اعتقاد دارد و نه«عصر زرینی»را در آغاز و انجام آفرینش‌ می‌تواند تصور کند موضوع بحث سیاسی را -teffeatirev elaut قرار می‌دهد،اصطلاحی که در شرایط کنونی به زبان ما قابل ترجمه نیست زیرا که این اصطلاح بیشتر از آن که به‌ «واقعیت»توجه داشته باشد به حقیقت رابطهء نیروهای سیاسی‌ مربوط می‌شود که به طور موثری در جامعه وجود دارد،و این‌ حقیقت بالفعل به ضرورت،«واقعیت»سیاسی موجود نیست. اما کتاب گفتارها هدفی‌ یکسره متفاوت را دنبال می‌کند:ماکیا وللی با ایجاد جا به‌ جایی در جایگاه نخستین خود در گفتارها،از دیدگاه مردم‌ و استراتژی آنان در رابطهء نیروها نظر می‌کند و به دلیل همین‌ جا به جایی و دیدگاه متفاوت است که شهریار و گفتارها نوشته‌هایی متفاوت‌اند،نوشتهء اخیر بر خلاف شهریار،بیانیهء جمهوری خواهی و توضیح استراتژی آن است و ماکیا وللی در فصل دوم شهریار به این موضوع اشاره کرده است:«اکنون‌ در باب جمهوری‌ها سخنی نخواهم گفت زیرا در جای دیگری‌ به شرح،از آنها سخن گفته‌ام و اینجا تنها به پادشاهی خواهم‌ پرداخت و همان گونه که گذشت دربارهء چگونگی فرمانروائی‌ بر آنها و پاسداری از آنها سخن خواهم راند."

صفحه:
از 33 تا 35