Skip to main content
فهرست مقالات

زبان و ادب فارسی در هند

نویسنده:

(3 صفحه - از 31 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : فارسی، هند، زبان و ادب فارسی، ایران، ادب فارسی در هند، زبان فارسی، کلکته، ادبیات فارسی دانشگاه جواهر لعل‌نهرو، بخش فارسی دانشگاه کشمیر برگزار، فرهنگ ایران

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) زبان و ادبفارسی در هند خان محمد عامر«انجمن ایران و هند»و«انجمن ایران»کلکته با برگزاریجشن چهارصدمین سال تولدصدر الدین شیرازی،ملاصدرا،کوشیدند که فرهنگ ایرانی را بهجامعۀ علمی و ادبی هند بیشترمعرفی کنند. نهرو که به زبان و ادب فارسی توجه بسیار نشانمی‌داد،در نخستین سفر خود به ایران(هجدهمسپتامبر 1959)و به هنگام دریافت دکترایافتخاری از دانشگاه تهران،در پاسخ به سخنانرئیس دانشگاه مبنی بر گسترش مبادلات فرهنگی وتأسیس کرسی زبان و ادبیات فارسی دردانشگاههای هند،چنین اظهار داشت: «باید بگویم که من نیز متقابلا با نظر جنابعالی درمورد مبادلات علمی و فرهنگی کاملا موافقم ومعتقدم که ما باید در هند بیش از پیش به ترویجزبان و ادب سترگ ایران بپردازیم. حمایت نهرو از زبان و ادب فارسی تنهازبان نبود،بلکه با تأسیس خانه‌های فرهنگ دردهلی،بمبئی و حیدرآباد و نیز عقد قرارداد روابط ومبادلات فرهنگی بین ایران و هند در سال 1335 بهاقدامات عملی در این جهت پرداخت. «انجمن ایران»کلکته نام اصلی این مرکز فرهنگی در ابتدا«انجمن بزم(به تصویر صفحه مراجعه شود)ایران»بود که در سال 1944 و پیش از استقلالهند،دکتر محمد اسحاق و جمعی از پاسدارانزبان و ادب فارسی،به منظور بسط و گسترشفرهنگ ایران و زبان فارسی آن را بنیاد نهادند. انجمن در سال 1994،پنجاهمین سال تأسیس خود را در کلکته جشنگرفت و در این نشست معلوم شد که انجمنهمچنان در راه بسط و گسترش زبان فارسی وفرهنگی ایران کوشا خواهد بود. «انجمن ایران»در سال 1994پنجاهمین سال تأسیس خود را درکلکته جشن گرفت و در این نشستمعلوم شد که انجمن همچنان درراه بسط و گسترش زبان فارسی وفرهنگ ایران کوشا خواهد بود."

صفحه:
از 31 تا 33