Skip to main content
فهرست مقالات

بختیار در آخرین روزهای سقوط

(4 صفحه - از 60 تا 63)

کلید واژه های ماشینی : شاپور بختیار ، شاه ، جبهه ملی ، محمد رضا پهلوی ، اقدام آقای دکتر شاپور بختیار ، نخست‌وزیری ، روزنامه ، آمریکا ، آمریکا ، محمد رضا شاه

خلاصه ماشینی:

"دقت در رفتار و کردار شاپور بختیار از سال1356 به این سو و تلاش رژیم برای راندن وی بهجایگاه رهبری جبهه ملی و سرانجام مذاکره با اوبرای نخست‌وزیری،نشان‌دهنده این نکته است کهبختیار با طرح و برنامه‌ای مدون از سوی محافلامپریالیستی و با هدف ایجاد انحراف در نهضتاسلامی مردم ایران به رهبری حضرت امامخمینی(ره)به عرصه مبارزات براندازی مردم نزدیکشده بود. حضرت آیت الله سید محمودطالقانی(رحمة الله علیه)،یکی از افرادی بود کهنسبت به موفقیت بختیار ابراز نومیدی کرد و درمصاحبه‌ای با روزنامه لوموند اعلام داشت کهبختیار هیچ شانسی برای موفقیت ندارد. سرانجام پس از موافقت محمد رضا پهلوی،مجلسین فرمایشی که کاری جز تایید و اجرایدستورات شاه نداشتند و وظیفه‌ای برای خودنمی‌شناختند،به بختیار ابراز تمایل می‌کنند و بارای اعتمادی که مجلس سنا در روز 25 دیماه و نیزرای اعتماد مجلس شورا در روز 26 دی 1357،شاپور بختیار به عنوان نخست‌وزیر بر مسند قدرتنشست و با این امید که بزودی محمد رضا پهلویرا همراه با استقبالی پر شکوه به ایران باز خواهدگرداند،فعالیت خود را آغاز کرد. وقتی عکاسان خواستنداز بختیار عکس بگیرند،علیرضا نوری‌زاده کهترتیب دهنده این دیدار بود-از عکاسان خواست تاچند لحظه دست نگهدارند و سپس از اتاق خارجشد و چند لحظه بعد در حالی که عکس بزرگی ازمصدق را در بغل داشت،نفس نفس زنانبازگشت و عکس را پشت سر شاپور بختیارگذاشت و از عکاسان درخواست کرد عکسهایخود را به گونه‌ای تنظیم کنند که حتما تصویرمصدق هم در کادر باشد. گفته می‌شود امیر رحیمی در دوران خدمت خود در شمارافرادی بود که در روز 19 اسفند 1330 به منزل دکتر محمد مصدقحمله کردند و به خاطر همین عمل هم از شاه مدال و درجه گرفت."

صفحه: از 60 تا 63