Skip to main content
فهرست مقالات

اخوان؛ ستایشگر فردوسی

نویسنده:

(8 صفحه - از 20 تا 27)

کلید واژه های ماشینی : اخوان ، فردوسی ، شعر ، شاهنامه ، شاعر ، حماسی ، شعر اخوان ، خواننده ، رستم ، زبان

خلاصه ماشینی:

"444/) و گاهی نیز چون حافظ با دلی خونین لبی خندانمی‌آورد: {Sاگرچه خون جگرم همچو غنچه لیک چو گل#همیشه با لب پر خنده‌ام هنوز-عماد(8)S}(ارغنون161/) اخوان برای زبان و ادب فارسی اعتباری بسیارقائل است و همواره از بزرگان ادب فارسی تجلیلمی‌کند،زیرا به ایران عشق می‌ورزد {Sهمه شاعران تو و آثارشان را#به پاکی نسیم سحر دوست دارمS}{Sز فردوسی آن کاخ افسانه کافراخت#در آفاق فخر و ظفر دوست دارمS}{Sز خیام،خشم و خروشی که جاوید#کند در دل و جان اثر دوست دارمS}{Sز عطار آن سوز و سودای پر درد#که انگیزد از جان شرر دوست دارمS}{Sوزان شیفته‌ی شمس،شور و شراری#که جان را کند شعله ور دوست دارمS}{Sز سعدی و از حافظ و از نظامی#همه شور و شعر و سمر دوست دارمS}(ترا ای کهن... در چنین فضایی که شرق وغرب چشم طمع به ایران دوخته و ایرانی نیز درخواب غفلت است،چه چیزی می‌تواند بهتر ازشاهنامه و پهلوانان آن،خون غیرت ایرانی را دوبارهبه جریان اندازد؟و چه کسی می‌تواند بهتر ازقهرمانان شاهنامه دستگیر ایرانی باشد؟ نشانیها که می‌بینم در او بهرام را ماندهمان بهرام ور جاوندکه پیش از روز رستاخیز خواهد خاستهزاران کار خواهد کرد نام‌آورهزاران طرفه خواهد زاد ازو بشکوهپس از او گیوبن گودرزو با وی توس بن نوذرو گرشاسب دلیر آن شیر گندآورو آن دیگرو آن دیگرانیران را فرو کوبند وین اهریمنی رایات را برخاک اندازندبسوزند آنچه ناپاکی‌ست ناخوبی‌ستپریشان شهر ویران را دگر سازند(از این اوستا17/ و 18) زمینه‌های تأثیرپذیری اخوان از شاهنامه دومین سؤالی که در مورد رابطۀ اخوان با شاهنامهمطرح می‌شود این است که کدامیک از ویژگیهایآثار حماسی عموما،و شاهنامۀ فردوسی خصوصادر اشعار اخوان انعکاس یافته است؟به طور کلیانس و الفت اخوان با شاهنامه موجب گردیده کهبرخی از ویژگیهای آن آگاهانه و برخی دیگر به طورناخودآگاه وارد شعر او شود."

صفحه: از 20 تا 27