Skip to main content
فهرست مقالات

رویدادهای فرهنگی ایران و جهان

(4 صفحه - از 70 تا 73)

کلید واژه های ماشینی : فرهنگ، عرب همایش سعدی در تهران، فیلم، شعر، مسابقه، عرب، نقاشی، زهرا عرب همایش سعدی، چین، کودکان و نوجوانان

خلاصه ماشینی:

"عطاء الله مهاجرانی به چند سفرپیاده سعدی به خانه خدا اشاره کرد ودر مناقب وی یادآور شد:شیخکرامات بسیار داشت و خانقاهی(به تصویر صفحه مراجعه شود)ترتیب داده بود که مراتب احسان آنهمه را فرامی‌گرفت و حتی پرندگاناز سفره کرم او دانه برمی‌چیدند. مهاجرانی رویکرد اساسی شاعرسده هفتم را زندگی معطوف به عشقو او را شاعر زندگی توصیف کرد وگفت:وی مرزهای زبان فارسی راگسترش داد و مقامه‌نویسی را درگلستان احیا کرد،به گونه‌ای که اگرآثار او به طور جدی مورد مداقه قرارمی‌گرفت،هم در نثر پیشرفته‌تر ازامروز بودیم و هم شعر نو زودتر ازاینها شکل می‌گرفت. وی با بیان اینکه مسابقاتکتابخوانی با محوریت امام علی(ع)در این مراکز از اول تیرماه تا آخرآذر ماه و برای اعضای کتابخانه‌هایپستی برگزار می‌شود،اظهارداشت:مسابقات نشریه دیواری بهنام قاصدک،کارت تبریک‌سازی،مسابقه گلها در روستا،مسابقه ادبیآفتاب روشن به مناسبت دهۀ فجر باموضوع امام خمینی(ره)و مسابقهنقاشی«یک خاطره،یک نقاشی»ازدیگر برنامه‌های این مرکز برایکودکان و نوجوانان است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) فراخوان مقالههمایش امام علی(ع) دبیرخانه همایش امام علی(ع)ازصاحبنظران و فرهیختگان کشوردرخواست کرد آثار و نوشتارهای خودرا حداکثر تا اول مهرماه ارسال کنند. آغازگر این کتاب جملاتی ازشهید بهشتی با این عنوان است،«این ایستادن و خم شدن،ایننشستن و به خاک افتادن و با هر یککلماتی گفتن،چه معنی دارد؟» یادآور می‌شود این کتاب که بهبخشهای مختلف تقسیم می‌شود،در دوران فعالیتهای شهید بهشتی در(به تصویر صفحه مراجعه شود)مرکز اسلامی هامبورگ تهیه شدهاست. (به تصویر صفحه مراجعه شود)عده‌ای از والدین دانش‌آموزاناظهار می‌دارند سطح امتحاناتمدارس بسیار ضعیف است وبنابراین آنها اقدام به خرید این اوراقمی‌کنند و با کار کردن بر روی آنهافرزندان خود را برای رقابت درامتحان نهایی مدارس آمادهمی‌نمایند."

صفحه: از 70 تا 73