Skip to main content
فهرست مقالات

«عطر» یا «عطر»؟!

نویسنده:

(2 صفحه - از 36 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : عطر، فارسی، زبان، تلفظ، عربی، زبان فارسی، زبانی عربی، تاکسی، فعل، آوایی زبان فارسی

خلاصه ماشینی:

"این تحولات،تدریجی و محصول عواملی است که زبان شناسان آنها را دردو عنوان کلی علل داخلی(درون زبانی)و عللخارجی(برون زبانی)دسته‌بندی کرده‌اند مقصود ازعلل داخلی تغییر زبان،دگرگونیهایی است کهبدون دخالت عواملی خارجی،در عناصر آوایی وصرفی زبان،به سبب قانون«کم کوشی»،ایجادمی‌شود. 4-اگر قرار باشد که«عطر»را«عطر»بخوانیم،چرا دیگر عناصر زبانی عربی موجود در فارسی راهم به همین سبک و سیاق عربی جاری نکنیم؟!حال که به اصل و ریشه توجه داریم،بهتر نیستکه فراگیر عمل کنیم و استثناء قائل نشویم و پس ازاین،«قطار»را«قطار»،«مصاحبه»را«مصاحبه»،«فرار»را«فرار»،«شیطان»را«شیطان»و... همین اندک تفاوت تلفظی،نشانگرلباس خودی پوشاندن به پیکر واژه‌های عاریتیاست و نمایانگر دست و پا بستۀ مطلق نبودن درمقابل سازه‌های زبانی دیگران می‌باشد هر چندبهتر آن است که در رویارویی با دیگر زبانها،آنچنان توانمند باشیم که بسهولت بتوانیم بابهره‌گیری از گنجینه‌های زبانی خود،برایاصطلاحات و ترکیبات وارداتی،معادل‌سازی کنیمو علاوه بر جامه،جسم را هم فارسی کنیم و حتیفراتر از این،به مرزهایی از دانش و فن راه یابیم کهافزون بر جسم و جامه،جان را نیز،خودیگردانیم."

صفحه:
از 36 تا 37