Skip to main content
فهرست مقالات

ابعاد و پیامدهای جهانی شدن فرهنگ

نویسنده:

(8 صفحه - از 60 تا 67)

کلید واژه های ماشینی : ارتباطات، فرهنگ، اطلاعات، جهان‌گرایی، جهانی شدن، جهانی شدن فرهنگ، سازمان صدا و سیما، تلویزیون، رسانه، سیاسی

خلاصه ماشینی:

"سؤال مهمی کهدر اینجا مطرح می‌گردد این است که نقشکشورهای بزرگ دنیا در فرآیند جهانی شدنچیست؟با توجه به نفوذ و تأثیری که این کشورها دروجوه مختلف نظام بین الملل اعمال می‌کنند،درجهانی شدن فرهنگ از چه جایگاهی برخوردارند؟در پاسخ به این سؤال باید اذعان داشت کهکشورهای غربی،به دلیل برخورداری از شرایط برترو بهتر مادی و تکنولوژیکی،زمینه‌های لازم جهتهدایت این فرآیند را در اختیار دارند. 2-معتقدان به وجود یک فرهنگ نوین جهانی:در این بخش نیز دو دیدگاه وجود دارد:یکی پیروانتز معروف مک لوهان یعنی«دهکدۀ جهانی»کهمعتقد به نوعی همگرایی یا بهتر بگوییمیکسان‌سازی فرهنگی است،اما گروهی هم درمقابل اینها صف‌آرایی نموده،اعلام می‌کنند کهنمی‌توان گفت در نهایت به یک دهکدۀ جهانیمنسجم و پایدار خواهیم رسید،زیرا که بهر حال،در هر دهکده‌ای نیز«خان بزرگ»ناچار استدرجه‌ای از استقلال را برای افراد و اجزای دهکدهقایل شود و نمی‌تواند آنها را به زندگی کاملا یکسانوادار سازد. 3-از آنجایی که بسیاری از قدرتهای غربی ازطریق فرآیند جهانی شدن درصدد تحمیل و تعمیمارزشها و باورهای خویش به سایر نقاط جهان،ازجمله کشورهای اسلامی هستند،مطلوب است کهسازمان صدا و سیما درصدد تقویت برنامه‌های برونمرزی در کشورهای اسلامی از طریق توجه بر قدرمشترکهای دینی موجود باشد. 8-از آن جا که عناصر و اجزای فرهنگ غربی-که داعیه جهانی شدن دارد-برگرفته از جنبه‌هایمادی و دنیوی و تهی از ارزشهای معنوی است،سازمان صدا و سیما می‌بایست با برجسته نمودنجنبه‌های معنوی حاکم بر فرهنگ کشور دربرنامه‌های فرهنگی خود از نقش و آثار مثبت وسازندۀ این جنبه‌ها سخن بمیان آورد."

صفحه: از 60 تا 67