Skip to main content
فهرست مقالات

گردآوری و تدوین قرآن در نظریه بلاشر

نویسنده:

(3 صفحه - از 68 تا 70)

کلید واژه های ماشینی : بلاشر ، قرآن ، وحی ، کتابت ، مصحف ، گردآوری و تدوین قرآن ، عثمان ، اسلامی ، تدوین قرآن در نظریه بلاشر ، کتاب

خلاصه ماشینی:

"بلاشر بحث خود را با یک طرح اساسیآغاز می‌کند:نخستین پرسش او این است که خطو کتابت زبان عربی در آغاز اسلام چه وضعیتیداشت؟دیگر آنکه آیا خود پیامبر اکرم(ص)متنمدونی از قرآن کریم را به میراث از خویش به یادگارگذاشت یا نه؟واپسین مسالۀ اساسی او این استکه آیا استناد و تکیه به ذهن و حافظۀ صحابه برایاصالت و قطعیت قرآن و عدم تحریف آن کفایتمی‌کند؟ از نظر بلاشر،مشکل اصلی در عصر بعثت ایناست که رقم باسوادان در شبه جزیرۀ عربستان بسیاراندک بود و لذا معلوم نیست،کتابت وحی با اینرقم کم نویسندگان چگونه می‌توانست صورتبپذیرد. در جای دیگر بلاشر این سؤال را مطرح می‌کند که«به چه دلیل محمد(ص)در زمان حیات خود بهگروه‌بندی منظم آیاتی که نازل شده بود و تدوین آندر یک مجموعه نپرداخت؟» در این مورد وی اقوال مختلفی را مطرح می‌کند ودر انتها به این نتیجه می‌رسد که«هیچگونه دلیلقطعی نداریم که تصور کنیم محمد(ص)شخصابه تشکیل مجموعه‌ای از آیات قرآنی دستور فرمودهباشد،حتی می‌توان گفت که این امر به وسیلۀایشان طرح‌ریزی نشده». وی در ادامه،ایراد دیگری را نیز وارد میکند:بهدلیل تغییر رفتار خلیفه عثمان از چهرۀ امیرمؤمنان بهفردی که قوم و خویش باز و بی‌قید شد،خیلیزود نسخه‌هایی را که به اطراف فرستاد احتمالا ازبین رفتند،و حتی آیا می‌توان نظریۀ برخی را پذیرفتکه مصحف عثمانی افسانه‌ای بوده است؟ در این مورد بلاشر نظر خود را چنین مطرحمی‌کند:«می‌توان چنین تصور کرد این نسخ عثمانیکه در آغاز کار تعدادش اندک بوده،بعدها درشهرهای محلی نسخه‌های مکرری از آن تهیهکرده‌اند و به تدریج نسخه‌هایی که رسم الخطدقیقتری داشته و به صورت زیباتری عرضه می‌شد،جایگزین آنها شده است»."

صفحه: از 68 تا 70