Skip to main content
فهرست مقالات

نقدی بر مکتب تفکیک

نویسنده:

(3 صفحه - از 53 تا 55)

کلید واژه های ماشینی : مکتب تفکیک ، معارف ، دینی ، شمع آفتاب ، قرآن ، فلسفه ، فهم ، علم ، اندیشه ، کتاب

خلاصه ماشینی:

"درصفحه 47 این کتاب آمد است:«هدف این مکتبقالبسازی و خالص مانی شناخت‌های قرآنی و سرهفهمی این شناخت‌ها و معارف است به دور از تأویلو مزج با افکار و نحله‌ها و برکنار از تفسیر به رأی وتطبیق،تا حقایق وحی و اصول علم صحیح مصونماند و با داده‌های فکر انسانی و ذوق بشریدر نیامیزد و مشوب نگردد. مسلم است که این تصویر در همه حال واقعیتندارد،زیرا اگر علم و فلسفه و عرفان را تااین حدبی اعتبار بدانیم و معتقد باشیم عالم و فیلسوف بایددانش را تا حد تخیلات و تو همات بی اعتباربداند،منکر صحت همه دانش‌های بشری شده‌ایم و اینسخن خلاف علم و عقل و دین است. چه بهتر بود نویسندهمی‌نوشت:«با اندیشه‌های نادرست و ذوقناصواب بشری در نیامیزد»ما نیز معتقدیم معارف(به تصویر صفحه مراجعه شود)دینی را باید از فلسفه‌های نادرست و اندیشه‌هایخطا و جاهلانه پاک سازی کرد و گرنه تبلیغ چنانمعارفی به زیان فهم درست علم و دین است. در صفحه 54 کتاب آمده است که در بستر تاریخسه جریان شناختی و معرفی و اعتقادی شکل گرفتهاست 1-جریان وحی(دین-قرآن)2-جریان عقل(فلسفه-عرفان)3-جریان کشف(ریاضت-عرفان) اولا در این تقسیم‌بندی از شاخه‌های مهم علمیچون ریاضیات و علوم تجربی به عنوان شاخه‌های اصلی ذکری به میان نیامده است. » در پاسخ،تکرار می‌کنیم درست است که هرعلم،روشی ویژه خود دارد و مفاهیم هر دانشمرزبندی شده است،ولی از لحاظ آکادمیک وعلمی همه علوم با علم یا علومی دیگر حوزهاشتراک نیز دارند و نهتنها هیچ مفهوم علمی بامفهوم دانشی دیگر در تضاد نیست،بلکه مفاهیمهر علم را علوم دیگر تأیید می‌کند و به طور کلیمجموعه معارف درست یک واحد منسجمهماهنگ به هم پیوسته است،نه اجرای منفکبی‌ارتباط با هم."

صفحه: از 53 تا 55