Skip to main content
فهرست مقالات

تشکیلات زیر زمینی افریکانر

نویسنده:

مترجم:

(2 صفحه - از 62 تا 63)

کلید واژه های ماشینی : تشکیلات ، شومان ، موسیقیدانان ، رمان ، ترور ، ادبی ، ادبیات ، داستان ، لاندمن شخصیت اصلی داستان ، هویت افریکانرها در آفریقای جنوبی

خلاصه ماشینی:

"اما کلام او در کتاب جدید ومسئله برانگیز«اقدام به ترور»توسطآقای آندره برینک،به مثابه پند واندرزی مورد استفاده قرار می‌گیرد:چگونه می‌توان درک کرد که یکافریکانر با آپارتاید مقابله کند و بهمخالفت با آن برخیزد،در حالیکه حکومتبه آپارتاید به عنوان هویت اصلیافریکانر شکل بخشیده و هویت دادهاست. در«اقدام بر ترور»لاندمن شخصیت اصلی داستان و البتهمهمترین شخصیت آن است ولی پیامدیگر شرکت کنندگان در توطئه نیز شنیدهمی‌شود،یعنی پیام برادران ناسیونالیست&%08628FYKG086G% شانسی که ریشه یابی مجموعه مطالعاتآهنگساز را در مدت زمانی معین میسرمی‌سازد و این بخش تنها شامل ادبیاتیکه او به خاطر ارجگذاری به هنر آتی آنرا برگزیده باشد،نمی‌شود. قسمتعمده‌ای از افکار نویسنده به طرززیرکانه‌ای در اظهارات پلیسی که مامور بهدام‌انداختن لاندمن است و یک سرتیبپلیس ملی بنام برترکه خود یککارشناس فوق العاده زیرک بدام انداختناینگونه شکارها بوده و قدرتفوق العاده‌ای در اذیت و آزار طعمه‌هایشدارد،بدون لحظه‌ای توقف و با انرژیپایان ناپذیر بیان می‌شود. آقای برینک به عنوان نویسنده‌ایآگاه توانایی خود را در زمینه نوشتندر شرایط سانسور با انتشار مقالاتشدر سال 1982 نشان داده است. سئوال اصلی که در انی داستان بدون پاسخ می‌ماند این است کهچگونه یک انسان دوست تصمیم می‌گیردتا یک تروریست شود. گر چه ما در ابتدا پاسخ این سئوال رادریافته‌ایم و تردید نیست که پاسخ‌هاییکه در کتاب داده شده است را نیز درککرده‌ایم. اما این کتاب نشان دهندهمقداری از هویت افریکانرها در آفریقایجنوبی است و انی که چگونه آفریکانرهامی‌توانند خود را با افریقای جنوبیجدید وفق دهند و آیا در این کار موفقخواهند شد یا نه؟آیا برای نخستین بارآنها قادر به متوقف کردن این فکرخواهند بود که«قاره آفریقا»سرزمینیمتخاصم،خطرناک و مخاطره آمیزو در حال توسعه‌ای است؟آقای برینکنمی‌تواند جوابی ارائه دهد."

صفحه: از 62 تا 63