Skip to main content
فهرست مقالات

نوآوری و ابداع از دل هنرمند می جوشد

مترجم:

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 64 تا 65)

کلید واژه های ماشینی : ادبی، خط کوفی، هنر، نقد، شعر، ادیب، خط، عربی، کتاب، نوآوری و ابداع

خلاصه ماشینی:

"یکی به علت سختی و خشکیسبک به نام«خط کوفی یادگاری»شناخته شد و دوم«خط کوفی ملایم»نامیده شد که با سرعت نوشتن وتندنویسی همگام بود اما سومی«خطکوفی قرآنی»بود که در مراحل بعدیجای گونه دوم را گرفت و کم کم دو گونهنخست کوفی خشک برای نوشتن بر رویسنگ و چوب فلزات اختصاص یافت که(به تصویر صفحه مراجعه شود)آیات قرآنی و احادیث پیامبر(ص)واحکام و تاریخ وفات و تولد و ثبترویدادهای کوتاه از قبیل فتوحات و یابر تخت نشستن امر او پادشاهان بوسیلهآن به ثبت می‌رسید. بعضی از تاریخ نویسان در مورد گونهنخست(کوفی سخت و بدون نرمش)معتقد هستند که شکل خود را از خطآرامی و سریانی گرفته است چه اینخطوط بر اصول خطوط هندسیچهارگوش و زاویه‌دار در گوشه‌هایشاستوار شده بود. برخی نسبت به انتخاب عناوینبرخی از کتابهایتان که همنام کتابهایمولفان دیگر است،ایراد می‌گیرند،مثلا نویسنده عراقی،جعفر خلیلیرمانی به نام«فی قری الجن»دارد کهدر سال 1948 م منتشر شده،شمانیز کتابی به همین نام دارید؟!کتاب«هکذا عرفتهم»که در سال 1962 و1968 م منتش رشده نیز تکرار عنوانکتابی است که عباس محمود العقاد(1964 م-1889)پیش از شما آن راتالیف کرده است،آیا این مساله ما رادر ارزیابی آثار شما در تنگنا قرارنمی‌دهد،علت چیست؟ حقیقت امر اینست-این حقیقت راکمتر کسی می‌داند-جعفر خلیلی-نویسنده عراقی توسط یکی از روزنامه‌هامطلع می‌شود که من در نظر دارم رمانیتحت عنوان«فی قری الجن»بنویسم،اوهم که رمانی نوشته و در جتسجویعنوانی بر آن بود،با من تمامس گرفت وقاطعانه گفت:«من این عنوان را از توواممی‌گیرم،خودت به فکر عنوان دیگریبرای کتابت که در آینده می‌خواهیمنتشر کنی،باش». «کوفی برگی»که اوج پیشرفت آن در زمان حکومتفاطمیان بود به نام«توریق فاطمی»شناخته شده و از قرن دوم هجریاستفاده از این نوع از جایگاه خاصیبرخوردار بوده و از آنجا به دیگر نقاطجهان اسلام انتقال یافته است."

صفحه:
از 64 تا 65