Skip to main content
فهرست مقالات

براورد دوره های بازگشت و فواصل اطمینان بارش مؤثر برای کشت برنج در جلگه مازندران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (24 صفحه - از 159 تا 182)

کلیدواژه ها :

برنج ،بارش مؤثر ،دوره بازگشت ،فاصله اطمینان ،جلگه مازندران

کلید واژه های ماشینی : بارش مؤثر، مقادیر بارش مؤثر، برنج، جلگه مازندران، فواصل اطمینان بارش مؤثر، بازگشت و فواصل اطمینان بارش، روش بارش قابل اطمینان، واریته‌های زودرس و دیررس، دوره‌های بازگشت بارش مؤثر نشان، دوره‌های بازگشت

مقادیر بارش مؤثر به‌عنوان بخشی از نیاز آبی محصول برنج در جلگه مازندران،به لحاظ اهمیت بالای‌ این جلگه در تأمین برنج کشور،به تفکیک واریته‌هیا زودرس و دیررس،به روشهای مختلف محاسبه‌ و در نهایت با استفاده از روش بارش قابل اطمینان براورد شد.مقایسه نقشه‌های همبارش مؤثر معلوم‌ می‌کند که مقادیر بارش مؤثر در بخش غربی جلگه بیشتر از بخش شرقی آن است و در نتیجه نیاز خالص آبیاری در بخش غربی کمتر است.از آنجایی که دانستن مقادیر حداقل و حداکثر بارش مؤثر با اطمینان مشخص،یاریگر برنامه‌ریزان در امور مختلف است،مقادیر بارش مؤثر در سه فاصله اطمینان‌ 09،59 و 99 درصد براورد شد.نقشه‌های مربوط نشان می‌دهد که برای هردو واریته زودرس و دیررس،در بخش شرقی جلگه،روی مقادیر بارش مؤثر کمتری،می‌توان حساب باز کرد؛ضمن آنکه‌ در سطوح اطمینان مختلف،مقادیر بارش مؤثر برای واریته دیررس،در حدود 05 میلیمتر بیشتر از واریته زودرس است.همچنین نقشه‌های مربوط به دوره‌های بازگشت بارش مؤثر نشان می‌دهد که‌ مقادیر بارش مؤثر در بخشهای غربی و مرکزی بیشتر از بخش شرقی است و دسترسی به بارش‌ مؤثر در فصل رشد برنج،بر حسب دوره بازگشت در بخشهای مختلف منطقه،کمتر از 08 تا بیش از 024 میلیمتر در نوسان است.

خلاصه ماشینی:

"می‌کند که مقادیر بارش مؤثر در بخش غربی جلگه بیشتر از بخش شرقی آن است و در نتیجه نیاز مقادیر بارش مؤثر در بخشهای غربی و مرکزی بیشتر از بخش شرقی است و دسترسی به بارش‌ لیتلوود3[5]برای براورد بارش مؤثر از روش‌ SVAT 4استفاده کرده است. در این تحقیق برای براورد بارش مؤثر،از شش روش استفاده شده است. جدول 1 روشهای استفاده شده برای محاسبه بارش مؤثر به روشهای مختلف در جلگه مازندران جدول 4 محاسبه بارش مؤثر به روش رنفرو برای واریته‌های زودرس و دیررس برنج در جدول 5 مقادیر بارش مؤثر دوره رشد واریته‌های زودرس و دیررس برنج به روشهای مختلف‌ ارقام سایر روشها برای براورد دوره‌های بازگشت و فواصل اطمینان بارش مؤثر استفاده‌ شکل 3 نمودارهای مقادیر بارش مؤثر دوره رشد واریته‌های زودرس و دیررس برنج به‌ شکل 4 نمودار مقادیر بارش مؤثر دوره رشد واریته‌های زودرس و دیررس برنج به روش‌ O. :World Meteorological Organization جدول 6 مقادیر بارش مؤثر دوره رشد واریته‌های زودرس و دیررس برنج به روش بارش قابل‌ شکل 6 نقشه‌های همبارش مؤثر حداقل به روش بارش قابل اطمینان برای واریته‌های زودرس و دیررس برنج در فواصل‌ شکل 7 نقشه‌های همبارش مؤثر حداکثر به روش بارش قابل اطمینان برای واریته‌های زودرس و دیررس برنج در فواصل‌ ) جدول 7 مقادیر بارش مؤثر واریته‌های زودرس و دیررس برنج در دوره‌های بازگشت مختلف‌ شکل 8 نقشه‌های همبارش مؤثر واریته‌های زودرس و دیررس برنج در دوره‌های بازگشت 5،01،02 و 05 سال در جلگه مازندران(0791-9991 م. برای براورد دوره‌های بازگشت و فواصل اطمینان بارش مؤثر استفاده کنند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.