Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر ابعاد رضایت شغلی بر تعهد سازمانی معلمان دبیرستانهای شهر اصفهان

نویسنده:

(28 صفحه - از 47 تا 74)

چکیده:

یکی از مباحث نظری در مطالعات سازمانی دهه 07،به تعهد سازمانی،تعریف و تعیین‌ حدود،قلمرو و اهمیت نقش آن مربوط بوده است.به دنبال آن،عمده تمایلات صاحبنظران‌ در دهه 08 و 09 به تحلیل نظری و پژوهشی ابعاد مختلف تعهد سازمانی بوده است که از آن‌ میان می‌توان به بخش عمده تولیدات علمی دانشمندان در زمینه عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی توجه داشت.با مرور تاریخچه تحقیق و مدلهای نظری،می‌توان به آزمون تأثیر رضایت شغلی بر میزان تعهد سازمانی تأکید ورزید.از آنجا که برای سنجش رضایت شغلی، توجه به اندازه‌گیری ابعاد مختلف آن است،سؤال اصلی تحقیق این است که کدامیک از ابعاد رضایت شغلی،موجب تقویت تعهد سازمانی می‌شود.برای پاسخ به این سؤال،مقیاس‌ نه‌گانه رضایت شغلی اسپکتر(7991 و 5891)انتخاب شد.علاوه بر اعتباریابی مقیاس‌ اسپکتر در ایران،در چارچوب تحلیل تشریح‌1به آزمون رابطه میان رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرداخته می‌شود.در راستای اهداف فوق،پژوهشی از نوع پیمایشی درباره معلمان‌ مرد و زن دبیرستانهای شهر اصفهان انجام گرفته است.داده‌های تحقیق برای تحلیلهای‌ آماری یک متغیره،دو متغیره(آزمون‌ t و همبستگی)و سه متغیره(تحلیل تشریح،تحلیل‌ عاملی و تحلیل رگرسیون)با استفاده از برنامه کامپیوتری اس.پی.اس.اس.کدبندی‌ استخراج و طبقه‌بندی شد.

خلاصه ماشینی:

"(4)- Carrier commitment سؤال اصلی پژوهش این است:«کدامیک از ابعاد رضایت شغلی در شکل‌گیری تعهد 5-بررسی و تشریح رابطه علی میان رضایت شغلی و تعهد سازمانی 7-آزمون تأثیر ابعاد نه‌گانه رضایت شغلی برای پیش‌بینی تعهد سازمانی معلمان‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شماره 3-تولیدات علمی اینترنتی در زمینه رضایت شغلی و تعهد شغلی بر تعهد سازمانی نسبت به سایر متغیرهای محیطی بیشتر است(دیکوتیز و سامرز3، آن پرداخته است و دریافت که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی همبستگی وجود داده‌های تحقیق بیانگر این است که معلمان دارای میزان زیادی تعهد سازمانی هستند جدول شماره 5-توزیع فراوانی تعهد سازمانی و رضایت شغلی معلمان برای مقایسه میزان تعهد سازمانی و رضایت شغلی میان معلمان مرد و زن از آماره‌ با توجه به ابعاد نه‌گانه رضایت شغلی،داده‌ها بیانگر این است که تمامی ابعاد مذکور روابط معنی‌داری با کل تعهد سازمانی دارد. در این تحقیق،داده‌ها بیانگر رابطه معنی‌دار میان رضایت شغلی و تعهد سازمانی بود با کنترل متغیر سوم(سن،جنس،سنوات شغلی)از میزان رابطه میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی کاسته نشده بنابراین رابطه میان آنها علی است(جدول شماره 21). بیانگر این است که در تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی تعهد سازمانی،فقط متغیر رضایت‌ سؤال اصلی پژوهش این بود که کدامیک از ابعاد گوناگون رضایت شغلی موجب‌ تعهد سازمانی می‌شود. 2-رابطه معنی‌داری میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی وجود دارد(0/95- r )که‌ 3-تحلیل تشریح بیانگر این است که رابطه میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی‌ 5-تحلیل همبستگی بیانگر این است که تمامی ابعاد نه‌گانه رضایت شغلی روابط 6-تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر این است که ابعاد چهارگانه رضایت شغلی نسبت‌"

کلیدواژه ها:

اصفهان ،جنس ،معلمان ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،سنوات شغلی ،اسپکتر ،تحقیق پیمایشی

کلید واژه های ماشینی:

بررسی تأثیر ابعاد رضایت شغلی ، رضایت شغلی ، تعهد سازمانی ، ابعاد نه‌گانه رضایت شغلی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی ، معلمان ، ابعاد رضایت شغلی بر تعهد ، آزمون رابطه میان رضایت شغلی ، تعهد سازمانی معلمان ، تعهد سازمانی و رضایت شغلی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.