Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی برخی الگوهای رفتاری و مذهبی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان در دوران تحصیل

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 313 تا 330)

کلیدواژه ها :

دانشگاه ،الگو ،نگرش ،دانشجو ،الگوهای رفتاری ،فعالیتهای مذهبی

کلید واژه های ماشینی : دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان، دانشجویان، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، فعالیتهای مذهبی دانشجویان دانشگاه، کارشناسی واحد دانشگاهی بهبهان، الگوهای رفتاری و مذهبی، الگوهای رفتاری، رشته‌های کاردانی و کارشناسی واحد، پژوهش، مهندسی

در این پژوهش، برخی الگوهای رفتاری و مذهبی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان در دوران تحصیل مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ی آماری این پژوهش شامل 302 نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته‌های کاردانی و کارشناسی واحد دانشگاهی بهبهان (که از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند) بوده‌اند. داده‌ها از طریق پرسشنامه (محقق ساخته 57 سوالی) به دست آمد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین الگوهای رفتاری (مسائل اجتماعی، رضایتمندی از ویژگیهای شخصی و پیرامونی، نگرش به ویژگیهای مردم جامعه و ارزشهای مهم زندگی) و فعالیتهای مذهبی دانشجویان رابطه‌ی مثبت معنی داری وجود دارد (0001/0 r>39/0=g). یعنی به همان میزان که الگوهای رفتاری افزایش یافته به همان میزان فعالیتهای مذهبی، نیز افزایش پیدا کرده‌اند. همچنین بین رشته‌های تحصیلی گروههای آموزشی (علوم انسانی، علوم پایه، علوم پزشکی، فنی و مهندسی و علوم کشاورزی و دامپزشکی) و فعالیتهای مذهبی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان رابطه‌ی مثبت معنی‌داری وجود دارد (02/0 r>و 20/0=g).

خلاصه ماشینی:

"با توجه به هدف ذکر شده سؤالات اساسی زیر مطرح می‌شود: 1 ـ آیا بین الگوهای رفتاری (نسبت به مسائل اجتماعی، رضایتمندی از ویژگیهای شخصی و پیرامونی، نگرش به ویژگیهای مردم جامعه و ارزشهای مهم زندگی) و فعالیتهای مذهبی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان در دوران تحصیل رابطه وجود دارد؟ 2 ـ آیا بین رشته‌های تحصیلی (علوم انسانی، علوم پایه، علوم پزشکی، فنی و مهندسی، کشاورزی و دامپزشکی) و فعالیتهای مذهبی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان در دوران تحصیل رابطه وجود دارد؟ روش ـ جامعه‌ی آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری طرح حاضر، روش تحقیق پیمایشی (Survey Research) بوده که هدف از آن؛ توصیف، ثبت، تحلیل و تغییر شرایط موجود است. جدول شماره‌ی 5 ـ نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه‌ی فعالیتهای مذهبی دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی منبع پراکندگی مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات مقدار F سطح معنی‌داری P بین‌گروهی 62/209 4 41/52 94/2 021/0 درون‌گروهی 12/5123 287 85/17 کل 74/5332 291 ــ همان طوری که در جدول شماره‌ی پنج مشاهده می‌شود؛ بین دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی (علوم انسانی، علوم پایه، علوم پزشکی، فنی و مهندسی و کشاورزی و دامپزشکی) از لحاظ فعالیتهای مذهبی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (021/0P< و 94/2=r). بحث و نتیجه‌گیری پژوهش حاضر نشان داد، بین الگوهای رفتاری (مسائل اجتماعی، رضایتمندی از ویژگیهای شخصی و پیرامونی، نگرش به ویژگیهای مردم جامعه و ارزشهای مهم زندگی) و فعالیتهای مذهبی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان در دوران تحصیل رابطه‌ی مثبت وجود دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.