بررسی تأثیر درمان دارویی بر تغییر تشخیص اختلالهای شخصیت در بیماران وسواسی - جبری - پایگاه مجلات تخصصی نورSkip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر درمان دارویی بر تغییر تشخیص اختلالهای شخصیت در بیماران وسواسی - جبری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (12 صفحه - از 76 تا 87)

هدف: در پژوهش حاضر تغییر در تشخیص اختلالهای شخصیت به دنبال درمان دارویی بیماران وسواسی‌ـ جبری مورد بررسی قرار گرفته است. روش: این پژوهش با طرحی نیمه آزمایشی 30 آزمودنی مبتلا به بیماری وسواسی ـ جبری را با استفاده از نمونه در دسترس انتخاب و در دو گروه 15 نفر دارای اختلالهای شخصیت و 15 نفر بدون اختلالهای شخصیت به مدت 3 ماه با دارو تحت درمان قرار داده است. ابزارهای به کار برده شده شامل فرم مشخصات جمعیت شناختی، مقیاس درجه‌بندی افسردگی هامیلتون، مقیاس وسواسی ـ جبری یل ـ براون و پرسشنامه بالینی چند محوری میلون ـ2 بوده است. آزمودنیها از نظر متغیرهای موثر بر پیامد درمانی همتا سازی شده بودند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روشهای آماری آزمون t ، خی دو، من‌ـ ویتنی و ویلکاکسون انجام گرفته است. یافته‌ها: در گروه بیماران وسواسی ـ جبری با اختلال شخصیت، پیش و پس از درمان تفاوت معنی‌داری در تشخیص شمار اختلال شخصیت دیده نشد. مقایسه شمار اختلالهای شخصیت در گروه بیماران وسواسی ـ جبری بدون اختلال شخصیت پیش و پس از درمان تفاوت معنی‌داری نشان نداد. مقایسه شمار اختلالهای شخصیت پس از درمان میان دو گروه با و بدون اختلال شخصیت تفاوت معنی داری نشان نداد. همچنین مقایسه صفات شخصیت در هر یک از گروهها در بیماران پیش و پس از درمان تفاوت معنی داری را نشان داد. نتیجه: درمان دارویی احتمالا بر تغییرصفات شخصیت در بیماران وسواسی ـ جبری موثر است. این تاثیر بر نشانه‌های این بیماری و یا با تاثیر مستقیم برصفات شخصیت انجام می‌گیرد.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.