Skip to main content
فهرست مقالات

نقش آموزش کنترل محیط، توجه برگردانی و توقف افکار در کاهش رفتار مواد خواهی در وابستگان به مواد افیونی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (7 صفحه - از 49 تا 55)

هدف: در پژوهش حاضر ضمن پاکسازی و کنترل محیط برای پیشگیری از تحریک وسوسه کوشش شده است با روشهای کنترل افکار و تصاویر ذهنی اضطراب برانگیز و افسردگی زا مانند توجه برگردانی و توقف افکار به مهار افکار و تصاویر ذهنی مربوط به رفتار موادخواهی پرداخته شود. روش: پژوهش حاضر یک طرح آزمایشی است. آزمودنیهای پژوهش به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده به تصادف در دو گروه آزمایش (30 نفر) و گواه (30 نفر) جای داده شدند. گروه آزمایش طی 3 هفته، هفته ای 2 جلسه هر جلسه 35 دقیقه به شکل گروهی در برنامه آموزشی کنترل محیط، توجه برگردانی و توقف افکار شرکت کردند. گروه گواه درمان معمول کلینیک را دریافت کردند. برای گردآوری داده ها یک پرسشنامه 30 سوالی مشخصات فردی و یک مقیاس روزنگار دفعات هجوم وسوسه و مدت زمان آن به کار برده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که از 30 نفر گروه آزمایش 19 نفر پس از 6 ماه پاک بودند در حالیکه گروه گواه از 30 نفر 4 نفر پاک بودند. میانگین تعداد افکار در روز در ماه ششم در گروه آزمایش 89/0 مرتبه، و گروه گواه 1/1 مرتبه بوده که این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. مدت زمان افکار به دقیقه در ماه ششم در گروه آزمایش 8/5 دقیقه در روز و برای گروه گواه 7/38 دقیقه بود، که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بوده است. نتیجه: آموزش پاکسازی محیطی و توجه برگردانی و توقف افکار توانسته است در گروه آزمایش افراد بیشتری را تا 6 ماه پاک نگهدارد. همچنین توانسته است مدت زمان وسوسه را کاهش دهد، اما در تعداد دفعات وسوسه در روز تفاوت معنی دار ایجاد نکرد. به طور کلی به کارگیری این روش، وسوسه و رفتار موادخواهی را کاهش می دهد.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.