Skip to main content
فهرست مقالات

اثر مشاوره ی روانی در کاهش افسردگی پس از وازکتومی و توبکتومی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (6 صفحه - از 43 تا 48)

کلیدواژه ها :

افسردگی ،اهواز ،وازکتومی ،توبکتومی ،مشاوره‌ی روانی ،بستن لوله

کلید واژه های ماشینی : عمل جراحی بستن لوله ، افسردگی ، مشاوره‌ی روانی در کاهش افسردگی ، مشاوره‌ی روانی ، تحقیقات و تنظیم خانواده‌ی اهواز ، کاهش افسردگی مردان و زنان ، عمل جراحی از مشاوره‌ی روانی ، میزان افسردگی ، تنظیم خانواده‌ی اهواز در سال ، عمل جراحی تفاوت معنی‌داری وجود

هدف: این پژوهش به بررسی تاثیر مشاوره‌ی روانی در کاهش افسردگی مردان و زنان پس از عمل جراحی بستن لوله پرداخته است.روش: در این بررسی مداخله‌ای 99 نفر از مراجعان به مرکز تحقیقات و تنظیم خانواده‌ی اهواز در سال 1378 که به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه جای داده شده بودند، شرکت داشتند. برای ارزیابی میزان افسردگی مراجعین، فرم کوتاه مقیاس افسردگی بک، به‌کار برده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌کمک روش‌های آماری توصیفی و آزمون t انجام شد.یافته‌ها: این بررسی نشان داد که بین گروهی که از مشاوره‌ی روانی برخوردار بودند (گروه آزمایشی) و گروهی که مشاوره‌ی روانی نداشتند (گروه گواه) در میزان افسردگی پس از عمل جراحی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. هم‌چنین افسردگی در مردان و زنان تفاوت معنی‌داری داشت.نتیجه: به‌طورکلی بررسی حاضر نشان داد که میزان افسردگی پس از عمل جراحی بستن لوله، در گروهی که پیش از عمل جراحی از مشاوره‌ی روانی برخوردار شده‌اند، کمتر از گروهی است که از مشاوره‌ی روانی بی‌بهره بوده‌اند

خلاصه ماشینی:

"1- Vessey 2- Luo3- Zhu 4- Fan5- Liu 6- Sun پژوهش حاضر در این راست ا و با هدف بررسی تأثیر مشاوره‌ی روانی بر کاهش افسردگی مردان و زنان پس از عمل جراحی بستن لوله‌ها و مقایسه‌ی میزان افسردگی این دو گروه انجام شده است. یافته‌ها همان‌گونه که بیان شد، این بررسی با هدف بررسی تأثیر مشاوره‌ی روانی بر کاهش افسردگی مردان و زنان پس از عمل جراحی بستن لوله‌ها و مقایسه‌ی میزان افسردگی این دو گروه انجام شده است. جدول3- میانگین و انحراف معیار نمره‌های افسردگی مردان در گروه‌های آزمایشی و گواه، پیش از مشاوره‌ی روانی و پس از جراحی گروه‌ها مرحله‌ی بررسی فراوانی میانگین (انحراف معیار) آزمایش پیش از مشاوره 29 89/7 (18/7) پس ازجراحی 29 34/7 (39/6) گواه پیش آزمون 27 33/8 (95/2) پس از جراحی 27 67/10 (31/4) 01/0p< 54=df 79/4=t گفتنی است که برای به‌دست آوردن تفاوت نمره‌های آزمودنی‌ها در مقیاس افسردگی بک، نمره‌های آنها در مرحله‌ی دوم از نمره‌های آنها در مرحله‌ی اول کم شد. جدول4- میانگین و انحراف معیار نمره‌های افسردگی زنان در گروه‌های آزمایشی و گواه، پیش از انجام مشاوره و پس ازجراحی گروه‌ها مرحله‌‌ی بررسی فراوانی میانگین (انحراف معیار) آزمایش پیش از مشاوره 21 29/13 (88/9) پس از جراحی 21 23/9 (95/10) گواه پیش آزمون 22 86/13 (21/3) پس از جراحی 22 86/12 (54/5) 01/0p< 41=df 01/3=t بحث این بررسی نشان داد که میزان افسردگی پس از عمل جراحی بستن لوله، در آزمودنی‌هایی که پیش از عمل جراحی از مشاوره‌ی روانی برخوردار بودند به‌طور معنی‌داری کمتر از گروه گواه (که مشاوره‌ی روانی نداشتند) می‌باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.