Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط تظاهرات بالینی با ویژگی های جمعیت شناختی در بیماران فاز مانیای اختلال دو قطبی I

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (6 صفحه - از 407 تا 412)

کلیدواژه ها :

مانیا ،اشکال بالینی ،ویژگی‌های جمعیت‌شناختی ،تظاهرات بالینی

کلید واژه های ماشینی : بیماران فاز مانیای اختلال ، بیماران ، مانیا ، بیماران فاز مانیای اختلال دوقطبی ، بالینی ، فاز مانیا با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی ، نمرة GAF بیماران ، شمار روزهای بستری بیمارستانی ، بررسی ارتباط تظاهرات بالینی اختلال ، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

مقدمه: نظر به اهمیت ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و بالینی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی، در پیش‌آگهی و سیر این اختلال، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط تظاهرات بالینی اختلال دوقطبی I در فاز مانیا با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و برخی ویژگی‌های همه‌گیرشناختی انجام شد. مواد و روش‌کار: در این پژوهش یکصد بیمار (65 مرد، 35 زن) بستری مبتلا به دورة مانیا، به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای تشخیص، مصاحبة بالینی بر پایه ملاک‌های تشخیصی DSM-IV-TR به‌کار برده شد. شدت بیماری بر پایة طول مدت بستری و نمرة مقیاس ارزیابی عملکرد کلی (GAF) تعیین گردید. داده‌ها به کمک روش‌های آماری توصیفی، آزمون آماری تحلیل واریانس و آزمون t تحلیل شدند. یافته‌ها: این بررسی شمار روزهای بستری در زنان (میانگین 7/44 روز) را بیشتر از مردان (میانگین 5/33 روز) نشان داد. هم‌چنین بین نمرة GAF‌ بیماران و شمار روزهای بستری همبستگی معکوس دیده شد.نتیجه‌گیری: میانگین روزهای بستری بیمارستانی زنان مبتلا به اختلال مانیک بیشتر از مردان بود. هر اندازه نمرة GAF بیماران در هنگام بستری‌شدن کمتر باشد، شمار روزهای بستری بیمارستانی آنها بیشتر خواهد بود.

خلاصه ماشینی:

"در این ارزیابی عملکرد بیمار در هنگام بررسی سنجیده شده و بیانگر 1- Hendrick 2- Altshuler3- Gitlin 4- Delrahim5- Hammen 6- rapid cycling7- Leibenluft 8- Arnold9- Frye 10- American Psychiatric Association11- Global Assessment of Functioning Scale عملکرد بیمار در فاز حاد بیماری بوده است. جدول 2 – توزیع فراوانی آزمودنی‌های پژوهش برحسب متغیرهای بالینی (100=n) متغیر فراوانی (%) اشکال بالینی الف- مانیای کلاسیک با ویژگی‌های تندچرخی مرد زن بدون ویژگی‌های تندچرخی مرد زن ب-‌ مانیای مختلط مرد زن 91 (91) 10 (10) 2 (2) 51 (51) 28 (28) 9 (9) 4 (4) 5 (5) شمار دفعات بستری یکبار دوبار سه بار و بیشتر 24 (24) 21 (21) 55 (55) سابقة استفاده از مواد سیگار مواد افیونی الکل حشیش 48 (48) 12 (12) 12 (12) 4 (4) سابقة اختلال روانی در خانواده افسردگی یک قطبی اختلال دوقطبی خودکشی اسکیزوفرنیا اختلال وسواسی – اجباری 11 (11) 23 (23) 5 (5) 2 (2) 1 (1) در این بررسی بین اشکال بالینی مانیا و جنس بیماران از نظر آماری ارتباط معنی‌دار دیده نشد، هرچند شکل بالینی تندچرخی در مردان بیشتر از زنان بود (جدول 2). شاید پایین بودن سطح تحصیلات بیماران مانیک، ناشی از شروع نسبتا زود هنگام بیماری 1- Fogarty 2- Russell3- Newman 4- Bland5- Sadock 6- Hagop7- Elie 8- Marc9- McElroy 10- Cassidy11- Carroll 12- Tondo 13- Baldessarini 14- Michael 15- Richard 16- Philip باشد یا اینکه بیماران با تحصیلات بالا از بستری شدن در بیمارستان رازی تبریز خودداری کرده‌ باشند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.