Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر روش تغییر شیوه زندگی بر کاهش ناسازگاری همسران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (8 صفحه - از 101 تا 108)

کلیدواژه ها :

شیوه زندگی ،: ناسازگاری زناشویی ،زوج درمانی

کلید واژه های ماشینی : تأثیر روش تغییر شیوه زندگی ، روش مداخله‌ای تغییر شیوه زندگی ، همسران ، زندگی موجب کاهش ناسازگاری زناشویی ، شیوه زندگی بر کاهش ناسازگاری ، ناسازگاری ، شیوه زندگی موجب کاهش ناسازگاری ، کاهش ناسازگاری همسران ، سازگاری زناشویی ، روش مداخله‌ای تغییر شیوة زندگی

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روش مداخله‌ای تغییر شیوه زندگی بر کاهش ناسازگاری همسران (زن و شوهرها) انجام شده است.مواد و روش‌کار: در یک بررسی آزمایشی، نخست وضعیت سازگاری زناشویی450 زن و شوهر که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده بودند، به‌کمک پرسش‌نامه انریچ بررسی شد. سپس 80 زن و شوهر از بین آنهایی که بیشترین ناسازگاری زناشویی را داشتند انتخاب و به‌تصادف در دو گروه آزمایشی و گواه جای داده شدند. سپس روش مداخله‌ای تغییر شیوه‌زندگی به مدت 15 ساعت طی 10 جلسة 90 دقیقه‌ای بر روی گروه آزمایشی اجرا و پس از آن دوباره میزان سازگاری زناشویی در هر دو گروه بررسی شد. برخی اطلاعات لازم به‌کمک پرسش‌نامه سنجش شیوه زندگی گردآوری گردیدند. داده‌ها به‌کمک آزمون t تحلیل شدند.یافته‌ها: یافته‌ها نشان دادند که روش مداخله‌ای تغییر شیوه زندگی موجب کاهش ناسازگاری زناشویی به‌ترتیب در ابعاد موضوعات شخصی، مدیریت مالی، حل کشمکش و روابط جنسی می‌شود. میانگین نمرات دو گروه در پس‌آزمون تفاوت معنی‌دار نشان دادند (05/0p< ).نتیجه‌گیری: به‌کارگیری روش مداخله‌ای شیوه زندگی موجب کاهش برخی ابعاد ناسازگاری در همسران می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"برای انتخاب همسران دچار ناسازگاری زناشویی 1- Demo 2- Alan3- Horvitz 4- Helene5- Sandra 6- Nock7- Page 8- Galen9- Niolon 10- Fowers11- Olson 12- Nichols 13- Becvar 14- Simon 15- Helm 16- Lyman 17- Champion 18- Power 19- life style 20- Briggs 21- Peat 22- Ansbacher 23- Stein 24- Walsh 25- Macgra 26- Carlson27- Edwards28- Systematic Training for Effective Parenting29- Dink Meyer 30- Mackey31- Watts 32- Carlos33- Active Parenting Program34- Popkin 35- Teaching Parenting the Positive Discipline Way36- Lott 37- Nelson38- Practical Parenting Program39- Shapiro نخست 450 زن و شوهر از میان شهروندان مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز شهر تهران به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و سپس با به‌کارگیری پرسش‌نامه رضایت زناشویی انریچ آزمون شدند. S. 15/0 16/0 19/0 (93/2) 10/0 (66/2) آزمایش گواه جهت‌گیری مذهبی برای بررسی این فرضیه پژوهش که تغییر روش شیوه زندگی موجب کاهش ناسازگاری زناشویی می‌شود، مقایسه نمره سازگاری زناشویی (تفاضل نمره‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون) در بین دوگروه آزمایشی و گواه به‌کمک آزمون t گروه‌های مستقل نشان داد که نمرة سازگاری زناشویی در گروه آزمایشی (میانگین 61/11، انحراف معیار 56/12) به‌طور معنی‌داری بیش از گروه گواه (میانگین 63/2-، انحراف معیار 34/13) است (01/0p<، 67/4=t). این یافته نشان داد که روش تغییر شیوة زندگی موجب افزایش میزان سازگاری زناشویی در بین همسران شده است. سپس ابعاد نه‌گانه سازگاری زناشویی در بین دو گروه آزمایشی و گواه به‌کمک آزمون آماری t مقایسه شد تا میزان تأثیر روش تغییر شیوة زندگی بر هر یک از ابعاد، مورد بررسی قرار گیرد (جدول 2)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.