Skip to main content
فهرست مقالات

آیا همراهی اختلال وسواسی - اجباری با اختلال دو قطبی نوع یک کمتر از اختلال افسردگی اساسی است؟

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (7 صفحه - از 117 تا 123)

کلیدواژه ها :

مانیا ،اختلال وسواسی – اجباری ،اختلال دوقطبی ،‌اختلال افسردگی اساسی ،همبودی

کلید واژه های ماشینی : اختلال، بیماران، OCD، اختلال دوقطبی، برتری میزان همبودی اختلال وسواسی، MDD، همبودی، اختلال افسردگی اساسی، BID، همراهی اختلال وسواسی

مقدمه: بررسی‌ها گویای برتری میزان همبودی اختلال وسواسی – اجباری (OCD) در بیماران دوقطبی نسبت به بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی (MDD) هستند. ولی در زمینة مقایسة این همبودی بین اختلال دوقطبی نوع یک (BID) و MDD یافته‌های موجود اندک است. این پژوهش با هدف چنین مقایسه‌ای انجام شده است. مواد و روش‌کار: در یک مطالعه مقطعی، 466 بیمار مراجعه‌کننده به چهار مرکز روانپزشکی دانشگاهی شهر تهران به‌کمک فهرست معیارهای تشخیصی DSM-IV ارزیابی شدند و میزان همبودی همه عمر OCD در بیماران مبتلا به MDD و BID محاسبه و با روش‌های آماری توصیفی و تحلیلی بررسی شد.یافته‌ها: 124 مورد MDD و 115 مورد BID تشخیص داده شد که از نظر میانگین سنی و سایر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی تفاوت معنی‌دار آماری نداشتند. میزان موارد بستری و نوع راجعة اختلال در گروه BID به‌طور معنی‌دار بیش از گروه دیگر بود. میزان همبودی همه عمر OCD در گروه MDD 7/17%‌ و در گروه BID 7%‌ بود که تفاوت معنی‌دار داشت (05/0p< ). هیچ موردی از همبودی OCD در بیماران مبتلا به نخستین دورة‌ مانیا وجود نداشت و از این نظر تفاوت معنی‌داری بین بیماران مبتلا به MDD یک دوره‌ای و MDD راجعه دیده نشد.نتیجه‌گیری: همبودی همه عمر OCD در بیماران مبتلا به MDD چشمگیر است و ممکن است بیش از بیماران BID باشد.

خلاصه ماشینی:

"نمونة مورد بررسی 466 نفر بیماران سرپایی و بستری بودند که در بررسی دیگری برای ارزیابی روایی و پایایی نسخة فارسی مصاحبة تشخیصی جامع بین‌المللی41 (CIDI) 1- obsessive-compulsive disorder2- major depressive disorder 3- Hantouche4- Baer 5- Minichiello6- Jenike 7- White8- Keck 9- Lipinski10- Steiner 11- Berk12- Koopowitz 13- Szabo14- episodic 15- Swartz16- Shen 17- Gordon18- Rasmussen 19- mixed mania20- pure mania 21- McElroy22- Raja 23- Azzoni24- Karno 25- Golding26- Sorenson 27- Burnam28- Epidemiologic Catchment Area29- Chen 30- Dilsaver31- lifetime 32- Pini33- Bipolar II Disorder 34- Lensi35- Perugi 36- Yerevanian37- Koek 38- Ramdev39- protective 40- cross-sectional41- Composite International Diagnostic Interview (داوری آشتیانی و همکاران، 1383) وارد شده بودند. 1 بحث در این بررسی با آن‌که دو گروه بیماران مبتلا به MDD و BID از نظر میانگین سنی،‌ جنس، تأهل و میزان تحصیل با یکدیگر تفاوت معنی‌دار آماری نداشتند، میزان همبودی همه ‌عمر با OCD در گروه MDD به صورت معنی‌داری بیشتر بود (7/17% در برابر 7%). لنزی و همکاران (1996) و پروجی و همکاران (1997 و 1- single episode 2- recurrent3- single manic episode 4- Tamam5- Ozpoyraz 6- poor insight7- Strakowski 8- Tohen9- Stoll 10- Faedda11- Goodwin 12- Krüger13- Cooke 14- Hasey15- Jorna 16- Persad 1999) میزان همبودی با BIID و BID را در جمعیت مبتلا به OCD به ترتیب 13% در برابر 5/1%، 14% در برابر 2% و 18% در برابر 4% گزارش کردند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.