Skip to main content
فهرست مقالات

ویژگی های روان سنجی پرسش نامه پاسخ های مقابله جوانان در بررسی افراد تحت درمان سرطان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (12 صفحه - از 315 تا 326)

کلیدواژه ها :

دین ،فرهنگ ،اضطراب ،نوجوانان ،استرس ،مقابله ،سرطان ،بیماری مزمن

کلید واژه های ماشینی : مقابله، سرطان، مقیاس، اضطراب، CRI، نوجوانان، همبستگی، بیماری، کودکان، هیجان

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‌‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة پاسخ‌‌های مقابله جوانان (CRI-Y) در افراد تحت درمان سرطان انجام شده است. بررسی اعتبار و ساختار مفهومی این پرسش‌نامه در بافت فرهنگی ایرانی، که نوعی از روایی سازه است، هدف اصلی این مطالعه است. افزون بر این، روایی همگرا و افتراقی که بخش‌‌‌های مهم دیگری از ویژگی‌های روان‌سنجی یک آزمون می‌باشد، ارزیابی شده است. روش: شرکت‌کنندگان این پژوهش 75 نفر از افراد دارای تشخیص پزشکی سرطان خون و مراجعه‌کننده به چندین مرکز سرطان شهر تهران بودند. برای گردآوری داده‌‌ها در کنار مقیاس CRI-Y یک مقیاس مقابله مذهبی نیز به‌کار برده شد. از مقیاس اضطراب صفت/حالت اسپیلبرگر برای ارزیابی اضطراب بهره گرفته شد. افزون بر این، یافته‌‌ها بر پایه چهارچوب‌های نظری و یافته‌های آزمایشی که نقش مقابله مذهبی و اهمیت مقابله اجتنابی را در بیماری‌های حاد و مزمن نوجوانان تعیین می‌کند تحلیل شد.یافته‌‌ها: تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های اصلی مقیاس CRI-Y، ساختار مقیاس اصلی CRI-Y را تکرار نکرد. تحلیل عاملی مؤلفه‌های اصلی این مقیاس چهار عامل را آشکار کرد. اعتبار این مقیاس‌ها، که به روش آلفای کرونباخ به‌دست آمد رضایت‌بخش بود. میانگین زیرمقیاس‌های CRI-Y نشان داد که نمونه مورد بررسی، هر دو نوع مقابله مسأله‌مدار و هیجان مدار را به‌کار می‌برند. مقابله مذهبی به طور معنی‌داری با همه عوامل همبستگی داشت. نمرات اضطراب با عامل 1 و 2 مقیاس CRI-Y همبستگی منفی نشان داد، اما همبستگی با عامل 4 مقیاس CRI-Y مثبت و معنی‌دار بود. نمره‌‌های اضطراب با مقابله مذهبی همبستگی معکوس و معنی‌دار داشت.نتیجه‌گیری: زیرمقیاس‌های CRI-Y می‌توانند برای نشان دادن فعالیت‌های مقابله نوجوانان که به‌طور معنی‌داری بر اضطراب نوجوانان تأثیر می‌گذارد استفاده شوند.

خلاصه ماشینی:

"- Cadman 2- Boyle3- Szatmari 4- Offord5- Lavigne 6- Faier-Routman7- Silver 8- Worthman9- overt behavior 10- Moos 11- Schaefer 12- acute health crisis13- Ben-Porah 14- Waller15- Butcher 16- Stone17- Greenberg 18- Kennedy-moore19- Newman 20- Vitaliano21- Russo 22- Carr23- Mauirio 24- Becker25- Atkinson 26- Violato27- Watson 28- Willson29- Sinha به این دلایل در صورت تکرارناپذیری ساختار عاملی مقیاس اصلی، باید شواهدی در راستای روایی همزمان ساختار عاملی جدید به‌دست آورد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.