Skip to main content
فهرست مقالات

اعتباریابی مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش آموزان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (9 صفحه - از 49 تا 57)

کلیدواژه ها :

رضایت از زندگی ،دانش‌آموزان ،اعتباریابی ،دانش آموزان ،مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش آموزان ،مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان

کلید واژه های ماشینی : رضایت، مقیاس، رضایت از زندگی، مقیاس چندبعدی رضایت، دانش‌آموزان، رضایت از زندگی دانش‌آموزان، خانواده، مدرسه، پایایی پاره‌مقیاس‌های پنج‌گانه ابزار پژوهش، پایایی

هدف: این پژوهش با هدف بررسی میزان رضایت از زندگی به‌عنوان شاخص نگرش مثبت نسبت به زندگی انجام شده است. روش: مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی (MSLSS) بر روی 200 دانش‌آموز دبیرستانی (100 دختر و 100 پسر) با سه گرایش تحصیلی ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای- چندمرحله‌‌ای- تصادفی از ناحیه‌های سه و پنج شهر اصفهان انتخاب شده بودند، انجام شد. داده‌ها به‌کمک آزمون آماری t ، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک‌طرفه و تحلیل عاملی، تحلیل گردیدند. یافته‌ها: آلفای کرونباخ در کل آزمودنی‌ها، بین دانش‌آموزان پسر و دانش‌آموزان دختر به‌ترتیب 863/0، 844/0و884/0 بود. افزون بر آن پایایی ابزار بر حسب دو ناحیه آموزشی (سه و پنج) و هم‌چنین به‌تفکیک سه گرایش تحصیلی (ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی) مطلوب بود. پایایی پاره‌مقیاس‌های پنج‌گانه ابزار پژوهش (دوستان، خود، مدرسه، خانواده و محیط زندگی) نیز مطلوب بود. تحلیل عاملی نشان داد که گویه‌های ابزار را می‌توان به پنج عامل کاهش داد که بازگوکننده روایی سازه است. نتیجه‌گیری: این مقیاس را می‌توان به‌عنوان ابزاری پایا برای دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اصفهان به‌کار برد.

خلاصه ماشینی:

"1- Edmons 2- Greenspoon3- Saklofske 4- Annas5- Laughlin 6- Huebner7- Cameron 8- Lackland9- King 10- Lyubomirsky11- Frisch12- Students’ Life Satisfaction Sale13- Brief Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale14- Suldo 15- Valois ج) مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان1 (MSLSS): این مقیاس دارای چهل ماده بوده، به ارزیابی افراد در پنج زمینه خانواده، دوستان، مدرسه، خود و محیط زندگی با هدف‌های زیر می‌پردازد (هیوبنر، 2001؛ هیوبنر، لاگلین، اش2 و گیلمن3، 1998): 1- ارزیابی افراد در زمینه‌ مدرسه، خانواده، دوستان؛2- شناسایی میزان کلی رضایت از زندگی با توجه به جمع نظریه‌های افراد در چندین زمینه. 1 1- Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale 2- Ash 3- Gilman4- self-report well-being index5- Social Desirability Scales جدول 1- شاخص‌های آمارتوصیفی گویه‌های چهل مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی میانگین (انحراف معیار) گویه میانگین (انحراف معیار) گویه 24/4 (61/1) مدرسه 5 33/5 (15/1) خانواده 1 44/4 (50/1) مدرسه 6 55/5 (89/0) خانواده 2 36/4 (61/1) مدرسه 7 35/5 (01/1) خانواده 3 93/4 (63/1) مدرسه 8 13/5 (29/1) خانواده 4 54/3 (85/1) محیط 1 09/5 (31/1) خانواده 5 18/4 (95/1) محیط 2 09/5 (33/1) خانواده 6 01/4 (96/1) محیط 3 21/4 (45/1) خانواده 7 43/3 (02/2) محیط 4 20/5 (08/1) دوستان 1 51/3 (75/1) محیط 5 24/5 (41/1) دوستان 2 11/5 (29/1) محیط 6 29/4 (46/1) دوستان 3 87/3 (75/1) محیط 7 53/4 (40/1) دوستان 4 80/2 (74/1) محیط 8 01/5 (09/1) دوستان 5 21/4 (2) محیط 9 68/4 (55/1) دوستان 6 61/5 (92/0) خود 1 15/3 (92/1) دوستان 7 07/5 (08/1) خود 2 07/5 (21/1) دوستان 8 34/4 (62/1) خود 3 82/4 (55/1) دوستان 9 81/4 (64/1) خود 4 31/4 (70/1) مدرسه 1 65/4 (29/1) خود 5 01/5 (27/1) مدرسه 2 74/4 (39/1) خود 6 18/3 (59/1) مدرسه 3 44/5 (99/0) خود 7 75/4 (76/1) مدرسه 4 با توجه به نواحی آموزشی آزمودنی‌ها، داده‌ها گویای آن است که تفاوت معنی‌داری در زمینه پاره‌مقیاس‌های رضایت از مدرسه (01/0p<، 131/3=t)، رضایت از محیط زندگی (05/0p<، 052/2=t)، رضایت از خود (05/0p<، 205/2=t) و هم‌چنین کل مقیاس MSLSS (01/0p<، 55/2=t) در میان دانش‌آموزان ناحیه سه و پنج آموزش و پرورش وجود دارد؛ در حالی که تفاوت معنی‌داری در زمینه پاره‌مقیاس‌های رضایت از خانواده و دوستان میان دانش‌آموزان ناحیه‌های سه و پنج آموزشی دیده نشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.