Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر سلامت روان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (8 صفحه - از 158 تا 165)

کلیدواژه ها :

آموزش ،هوش هیجانی ،سلامت روانی

کلید واژه های ماشینی : تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی ، آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی ، سلامت روان ، مؤلفه‌های هوش هیجانی بر سلامت ، آزمایش ، ساعتة آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی ، آزمون ، آزمون ، آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی سبب ، افسردگی

هدف: در پژوهش حاضر، تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر افزایش سلامت روان بررسی شده است. روش: در این پژوهش با طرحی آزمایشی، نخست 30 نفر از مراجعان زن و مرد 25-20 سالة مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره‌، انتخاب و به‌تصادف در دو گروه آزمایش و گواه جای داده شدند. پس از اجرای پیش‌آزمون با آزمون‌های هوش هیجانی 133 ماده‌ای بار- آن و پرسش‌نامة SCL-90-R بر روی هر دو گروه، گروه آزمایش در 12 جلسه‌ دو ساعتة آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی، هر هفته یک‌بار شرکت نمود. سپس برای هر دو گروه پس‌آزمون انجام شد. یافته‌ها: تحلیل داده‌ها به روش تحلیل کوواریانس و واریانس چند متغیره یک طرفه نشان داد که آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی در افزایش سلامت روان، به‌طور معنی داری (001/0p< ) مؤثر بوده و علایم بیماری را در مؤلفه‌های سلامت روان کاهش داده است.نتیجه‌گیری: آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی سبب ارتقای سلامت روانی می‌شود، به‌طوری‌که فرد نمره بهتری در گزارش‌های شخصی از موقعیت درونی و احساس توانایی مقابله با مشکلات به‌دست می‌آورد.

خلاصه ماشینی:

"1- Toronto Alexithymia Scale2- Emotional Quotient Inventory3- Taylor 4- Bagby5- Terver 6- Tafrat 7- Kassinore 8- Ciarrochi9- Chan 10- Bajgar11- Saarni 12- Cobb13- Hollahan 14- Moos15- Bar-on16- Symptom Checklist-90-Revised17- assimilation and accommodation introspection برای انتخاب نمونه‌ها، نخست 35 مراجع با تحصیلات دیپلم و بالاتر در یک مصاحبة تشخیصی شرکت کردند و پس از تشخیص سایکوتیک‌نبودن آنها و بررسی شرایط مورد نظر (سن، تمایل به شرکت در یک گروه‌درمانی، تعهد شرکت پیوسته در همه جلسه‌ها و عدم مصرف دارو)، در لیست انتظار قرار گرفتند. S. 35/218 001/0 89/0 جدول 2- خلاصه نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره یک‌طرفه تفاوت نمره‌های پیش‌آزمون- پس‌آزمون نمره کلی مؤلفه‌ها و خرده آزمون‌های هوش‌بهر هیجانی گروه‌های آزمایش (15=n) و گواه (15=n) هوش هیجانی گروه میانگین تفاوت‌ها انحراف معیار آزمون F سطح معنی‌داری مجذور اتا خرده‌آزمون‌ها خودآگاهی هیجانی آزمایش 1 66/10- 84/3 33/83 001/0 75/0 گواه2 40/1 37/3 ابراز وجود آزمایش 1 93/7- 40/2 14/125 001/0 82/0 گواه2 40/0 59/1 حرمت نفس آزمایش 1 27/11- 30/4 71/82 001/0 75/0 گواه2 93/0 91/2 خود شکوفایی آزمایش1 27/11- 78/2 72/132 001/0 83/0 گواه2 80/0 14/2 استقلال آزمایش1 60/9- 87/2 147 001/0 84/0 گواه2 60/1 13/2 همدلی آزمایش1 47/7- 09/3 36/61 001/0 69/0 گواه2 27/0 25/2 میان‌فردی آزمایش1 73/12- 52/2 22/238 001/0 89/0 گواه2 73/0 25/2 مسئولیت اجتماعی آزمایش1 2/11- 42/4 76/53 001/0 66/0 گواه2 60/1 47/2 حل مسأله آزمایش1 86/11- 09/2 29/295 001/0 91/0 گواه2 0/1 2 آزمون واقعیت آزمایش1 2/14- 14/4 63/121 001/0 81/0 گواه2 27/0 94/2 انعطاف پذیری آزمایش1 87/7- 44/3 02/58 001/0 67/0 گواه2 40/0 42/2 تحمل استرس آزمایش1 27/11- 47/3 68/122 001/0 81/0 گواه2 006/0 90/1 کنترل تکانه آزمایش1 67/12- 28/3 74/142 001/0 84/0 گواه2 60/0 77/2 شادکامی آزمایش1 40/10- 35/2 06/163 001/0 85/0 گواه2 27/0 21/2 خوش‌بینی آزمایش1 60/8- 56/3 06/52 001/0 65/0 گواه2 40/0- 58/2 مؤلفه‌ها روابط درون‌فردی آزمایش1 73/50- 86/5 40/642 001/0 96/0 گواه2 53/3 87/5 روابط میان‌فردی آزمایش1 40/31- 76/7 95/178 001/0 86/0 گواه2 60/0- 39/4 سازگاری آزمایش1 93/33- 88/6 14/240 001/0 89/0 گواه2 66/1 84/5 کنترل استرس آزمایش1 9/23- 33/4 2/259 001/0 90/0 گواه2 66/0 02/4 خلق عمومی آزمایش1 00/19- 93/4 94/173 001/0 86/0 گواه2 13/0- 53/2 نمره کلی هوش هیجانی آزمایش1 47/138- 11/16 41/642 001/0 96/0 گواه2 26/4 31/14 بر پایه یافته‌های جدول 3، مقدار F محاسبه شده در شاخص کلی علایم مرضی و معیار ضریب ناراحتی معنی‌دار است (001/0p<)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.