Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه سرمایه اجتماعی با هویت اجتماعی دانشجویان «مطالعه موردی یازده دانشگاه دولتی شهر تهران» مهر 1382

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (34 صفحه - از 59 تا 92)

کلیدواژه ها :

هویت اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،تعهد اجتماعی ،تعلقات اجتماعی ،تعاملات اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : سرمایه اجتماعی ، اجتماعی ، دانشجویان ، میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان ، سرمایه اجتماعی دانشجویان ، رابطه میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان ، رابطه سرمایه اجتماعی با هویت ، هویت اجتماعی ، هویت اجتماعی دانشجویان ، برخورداری دانشجویان از سرمایه اجتماعی

‌مقاله‌ی پژوهشی حاضر به بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان با نحوه‌ی تعریف و برداشت آنان از جنبه‌های اجتماعی هویت خود پرداخته است. تعداد 700 نفر دانشجو به عنوان گروه نمونه از یازده دانشگاه دولتی روزانه شهر تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری مطبق متناسب انتخاب شدند. سرمایه اجتماعی که نوعی تولید اجتماعی قابل مدیریت به شمار می‌آید، مقوله‌ای تازه و نسبتا ناشناخته در کنش‌های اجتماعی محسوب می‌شود. در این تحقیق سرمایه اجتماعی یک شاخص ترکیبی است که شامل احساس تعهد، تعلق و اعتماد افراد به نهادها و گروه‌های اجتماعی و نیز بیانگر سطح علاقه آنان به تعاملات اجتماعی (عضویت آنان در گروه‌های اجتماعی) می‌باشد. نتایج پژوهش حاضر که با دو روش توصیفی و همبستگی انجام شده است، فرضیه‌ی اصلی تحقیق را به قرار زیر به اثبات رساند: بین میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان و نحوه تعریف آنان از جنبه‌های اجتماعی هویت خود، همبستگی مثبت، و معنادار و نسبتا ضعیفی وجود دارد (با احتمال 000/0=p و 1919/0=r). این یافته نشان می‌دهد، تقویت و رشد سرمایه اجتماعی دانشجویان به تقویت هویت اجتماعی آنان منجر می‌شود و به دانشجویان در نحوه‌ی بروز اشکال مختلف هویت اجتماعی خود مانند؛ هویت خانوادگی، ملی و مذهبی کمک می‌کند. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق متناسب با سطح سنجش متغیرها از آزمون‌های Rs (بررسی همبستگی)،T (بررسی مقایسه تفاوت متغیرهای دو سطحی) و F (بررسی مقایسه تفاوت متغیرهای بیش از دو سطح) استفاده شد.

خلاصه ماشینی:

"نتایج پژوهش حاضر که با دو روش توصیفی و همبستگی انجام شده است، فرضیه‌ی اصلی تحقیق را به قرار زیر به اثبات رساند: بین میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان و نحوه تعریف آنان از جنبه‌های اجتماعی هویت خود، همبستگی مثبت، و معنادار و نسبتا ضعیفی وجود دارد (با احتمال 000/0=p و 1919/0=r). مقدمه هدف اصلی این پژوهش، سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان و بررسی نوع همبستگی آن از نظر شدت و جهت با نحوه‌ی تعریف و برداشت آنان از جنبه‌های اجتماعی هویت خود است. ] نمودار 1: توزیع میزان میانگین سه شاخص‌ عمده سرمایه اجتماعی در گروه‌ها و نهادهای اجتماعی- برحسب درصد ج - نتایج آمار استنباطی مربوط به آزمون فرضیه‌ها درگروه نمونه فرضیه اصلی پژوهش (فرضیه اول) به منظور بررسی فرضیه محوری و اصلی پژوهش مبنی بر وجود همبستگی قوی، مستقیم و معنادار میان میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان و نحوه تعریف و برداشت آنان از هویت اجتماعی خویش از ضریب همبستگی اسپرمن (Rs) استفاده شد. نتایج این آزمون فرضیه اصلی تحقیق را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد دانشجویانی که از سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردارند در برداشت‌های اجتماعی از خود و بروز اشکال مختلف هویت اجتماعی خویش مانند هویت خانوادگی، مذهبی و ملی موفق‌ترند (با احتمال 000/0p = و 1919/0r = ). 5- وجود همبستگی مثبت و معنادار میان میزان برخورداری دانشجویان از سرمایه اجتماعی با هویت اجتماعی آنان نشان می‌دهد اولا، سرمایه اجتماعی دانشجویان در نحوه‌ی تعریف و برداشت آنان از هویت اجتماعی خود نقش مؤثری دارد و به نحوه‌ی بروز آن در اشکال مختلف اجتماعی مانند هویت خانوادگی، ملی و مذهبی کمک می‌کند. Democracy''''s social capital: civil society in a new era."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.