Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی راه های انطباق رفتار مدیران آموزشی با معیارهای اخلاق اسلامی

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 69 تا 86)

کلیدواژه ها :

مدیران آموزشی ،راه‌های انطباق رفتار ،معیارهای اخلاقاسلامی ،رفتار مدیران آموزشی

کلید واژه های ماشینی : مدیران آموزشی با معیارهای اخلاق، انطباق رفتار مدیران آموزشی، معیارهای اخلاق اسلامی، سیستم ارزش‌یابی در انطباق رفتار، معیارهای اخلاق اسلامی مؤثر، استادان، راه‌های انطباق رفتار مدیران آموزشی، بررسی تأثیر عوامل چهارگانه‌ی آموزشی، انگیزشی، خصوص تأثیر عوامل چهارگانه

موضوع پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل چهارگانه‌ی آموزشی، انگیزشی، فرهنگی و سیستم ارزشیابی در انطباق رفتار مدیران آموزشی با معیارهای اخلاق اسلامی از دیدگاه استادان حوزه و دانشگاه است. نظرهای استادان حوزه و دانشگاه بر حسب متغیرهای تعدیل‌کننده‌ی: جنس، سن، سابقه‌ی تدریس، محل تدریس، سابقه‌ی مدیریتی و رشته‌ی تحصیلی مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه‌ی استادان دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه‌ی چهار کشور و کلیه‌ی استادان حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان تشکیل می‌دهند. برای انتخاب استادان دانشگاه از روش نمونه‌گیری تک‌مرحله‌ای استفاده شد که نهایتا 233 نفر در دست‌رس قرار گرفتند. در انتخاب استادان حوزه از طریق مشورت با مدیریت حوزه‌ی علمیه، 80 تن از استادان با تجربه برگزیده شدند. ابزار تحقیق، پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته بود که با نظر متخصصان و استادان، روایی آن تأمین گردید. بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، اعتبار پرسش‌نامه برابر 9078/0=ò به دست آمده است. به طور کلی نتایج تحقیق نشان می‌دهد، بنابر معنادار بودن tمحاسبه شده در جدول در سطح 01/0P>، از نظر استادان حوزه و دانشگاه عوامل چهارگانه‌ی یاد شده (آموزشی، انگیزشی، فرهنگی و سیستم ارزشیابی) در انطباق رفتار مدیران آموزشی با معیارهای اخلاق اسلامی مؤثراند.

خلاصه ماشینی:

"p t حوزه دانشگاه عوامل چهارگانه ی مؤثر/محل تدریس s x s x 0/000 3/92 0/440 3/626 0/483 3/867 عوامل آموزشی 0/034 2/135 0/471 3/903 0/514 4/042 عوامل انگیزشی 0/082 1/744 0/457 3/454 0/607 3/583 عوامل فرهنگی 0/097 1/664 0/592 3/891 0/557 4/013 سیستم ارزش یابی 96/1 = tبحرانی جدول بررسی نظرهای استادان در خصوص تأثیر عوامل چهارگانه در انطباق رفتار مدیران آموزشی با معیارهای اخلاق اسلامی بر حسب سابقه‌ی مدیریتی فرضیه‌ی HO: بین نظرات استادان در خصوص تأثیر عوامل چهارگانه در انطباق رفتار مدیران آموزشی با معیارهای اخلاق اسلامی بر حسب دارابودن و یا نبودن سابقه‌ی مدیریتی، تفاوت معنادار وجود ندارد. نتایج جدول شماره‌ی 11 نشان می‌دهد، میانگین نظرهای استادان دارای رشته‌ی علوم حوزوی از میانگین نظرهای استادان‌ی سایر رشته‌های تحصیلی یاد شده در خصوص تأثیر عوامل چهارگانه‌ی آموزشی، انگیزشی، فرهنگی و سیستم ارزش‌یابی در انطباق رفتار مدیران آموزشی با معیارهای اخلاق اسلامی کم‌تر است. داده‌های این جدول نشان می‌دهد fمحاسبه‌شده در خصوص تأثیر عوامل آموزشی، از fبحرانی جدول در سطح 01/0 P<بزرگ‌تر است؛ بدین معنا که بین نظرهای استادان در خصوص تأثیر عوامل آموزشی در انطباق رفتار مدیران آموزشی با معیارهای اخلاق اسلامی بر حسب رشته‌ی تحصیلی مختلف، تفاوت معنادار وجود دارد؛ اما در مورد تأثیر سایر عوامل ذکر شده fمحاسبه شده از f بحرانی جدول در سطح 05/0P< معنادار نیست؛ بدین‌معنا که فرضیه‌ی صفر تأیید و فرضیه‌ی خلاف رد می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.