Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه ابعاد هویت و جهت گیری هدف در گروهی از دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان های شیراز و یاسوج

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 27 تا 46)

کلید واژه های ماشینی : هویت ، ابعاد هویت و جهت‌گیری هدف ، رابطه ابعاد هویت و جهت‌گیری ، جهت‌گیری هدف ، انواع جهت‌گیری هدف ، جهت‌گیری هدف در گروهی ، ابعاد هویت ، تعیین قدرت پیش‌بینی ابعاد هویت ، پیش‌بینی ابعاد هویت در ارتباط ، پرسش

هدف از پژوهش حاضر تعیین قدرت پیش بینی ابعاد هویت در ارتباط با هر یک از انواع جهت گیری هدف بود. بدین منظور 404 دانش آموز دختر و پسر رشته های مختلف مراکز پیش دانشگاهی شهرهای شیراز و یاسوج مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تعیین جهت گیری هدف، با اقتباس از مقیاس های موجود، پرسش نامه ای مشتمل بر 33 گویه تهیه شد. به منظور تعیین روایی از تحلیل عوامل و برای احراز پایایی از فرمول آلفا کرونباخ استفاده شد. برای تعیین ابعاد هویت از پرسش نامه ابعاد هویت ویرایش سه ایکس (چیک، تروپ، چن و آندروود، 1994) استفاده شد. این مقیاس شامل 35 گویه بود که روایی و پایایی آن به روش های فوق الذکر تعیین شد. با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره قدرت پیش بینی ابعاد هویت در هر یک از انواع جهت گیری محاسبه شد. یافته ها نشان داد که در رویه هدف گزینی اعتبارجویی، هویت اجتماعی و هویت جمعی به ترتیب پیش بینی کننده های معنی داری بودند با این تفاوت که هویت جمعی به گونه منفی این نوع جهت گیری را پیش بینی می نمود. در رویه رشد جویی تنها متغیر پیش بینی کننده هویت جمعی بود و در رویه شکست پرهیزی هویت اجتماعی بگونه مثبت و هویت فردی بگونه منفی نقش پیش بینی کننده داشتند. در مجموع یافته های پژوهش حاضر حکایت از آن داشت که بین دو سازه ارتباط معنادار وجود دارد و هر یک از انواع جهت گیری هدف بوسیله بعد خاصی از هویت پیش بینی می شود. تبیین های تفصیلی پیرامون چگونگی پیوند این دوسازه در اصل مقاله آورده شده است.

خلاصه ماشینی:

"در مجموع یافته‌های پژوهش حاضر حکایت از آن داشت که بین دو سازه ارتباط معنادار وجود دارد و هریک از انواع جهت‌گیری هدف بوسیله بعد خاصی از هویت‌ (*)استادیار گروه روانشناسی تربیتی (**)دانشیار گروه روانشناسی تربیتی پیش‌بینی می‌شود. در تحقیق حاضر باتوجه‌به مبانی نظری موجود،رابطه میان ابعاد هویت،(که براساس‌ تقسیم‌بندی‌های موجود در قالب هویت فردی،اجتماعی و جمعی مقوله‌بندی شدند)و جهت‌گیری‌ هدف(رشدجویی،اعتبارجویی و شکست‌پرهیزی)در میان نوجوانان دوره‌ی پیش‌دانشگاهی دو منطقه‌ی شیراز و یاسوج مورد بررسی قرار گرفت. جدول 2:نتایج مقایسه ابعاد هویت،میان دو شهر یاسوج و شیراز (به تصویر صفحه مراجعه شود) به منظور بررسی ارتباط میان ابعاد هویت و ابعاد هدف‌گزینی(پرسش نخست پژوهش)ابتدا، همبستگی میان این ابعاد محاسبه گردید که در جدول شماره 3 آورده شده است. جدول 3:ضرایب همبستگی میان ابعاد هویت و انواع جهت‌گیری هدف (به تصویر صفحه مراجعه شود) به منظور بررسی قدرت پیش‌بینی هریک از ابعاد هویت در ارتباط با هدف‌گزینی از رگرسیون‌ چندمتغیره استفاده شد. به منظور پاسخگویی به این پرسش که،"آیا ساختار اجتماعی-فرهنگی جامعه تاثیری بر رابطه‌ی‌ ابعاد هویت و جهت‌گیری هدف دارد؟"،معادلات جداگانه‌ای برای هریک از گروه‌ها،شیرازی و یاسوجی، محاسبه گردید،که نتایج در جداول شماره 5 و 6 آورده شده است. 9. بحث و نتیجه‌گیری در این پژوهش رابطه میان ابعاد مختلف هویت با انواع جهت‌گیری هدف مورد بررسی قرار گرفت. به عبارت دیگر شاید در جامعه ایرانی فرد بیشتر قادر است تا خود را برمبنای تعلقات گروهی(هویت‌ جمعی)و ارتباطات با دیگران(هویت اجتماعی)تعریف نماید،و توانایی کمتری در تعریف خود بر مبنای خصوصیات فردی داشته باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.