Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقدماتی شاخص های روان سنجی پرسشنامه ی پرخاشگری باس - پری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 135 تا 152)

کلید واژه های ماشینی : فرم فارسی پرسش‌نامه‌ی پرخاشگری باس، فرم فارسی پرسش‌نامه‌ی پرخاشگری، پرخاشگری، پرسش‌نامه‌ی پرخاشگری باس و پری، پرسش، پرسش‌نامه‌ی پرخاشگری، روان‌سنجی فرم فارسی پرسش‌نامه‌ی پرخاشگری، تحلیل عامل پرسش‌نامه‌ی پرخاشگری باس، عامل پرسش‌نامه‌ی پرخاشگری باس، مقیاس آسیب روانی عمومی

هدف از این پژوهش، ارزیابی ویژگی های روان سنجی فرم فارسی پرسش نامه پرخاشگری باس و پری (AQ)،‌ بوده است. بدین منظور، یک گروه نمونه 209 نفری از دانشجویان دانشگاه شیراز به طور تصادفی انتخاب شد. تمام آزمودنی ها به فرم فارسی پرسش نامه پرخاشگری و مقیاس آسیب روانی عمومی (فرم کوتاه SCL-90-R) پاسخ دادند. اعتبار پرسش نامه های پرخاشگری از راه سه روش آلفای کرونباخ، بازآزمایی و تنصیف مورد تحلیل قرار گرفت که به ترتیب، ضرایب 0.78, 0.89 و 0.73 به دست آمد. روایی این پرسش نامه نیز، از راه شاخص های روایی همگرا، همزمان و تحلیل عوامل مورد بررسی قرار گرفت. روایی همگرای پرسش نامه پرخاشگری با محاسبه ضریب همبستگی زیر مقیاس های این پرسش نامه با یکدیگر و با کل پرسش نامه، تایید شد که این ضرایب میان 0.37 تا 0.78 متغیر و معنادار بودند (p<0.001). روایی همزمان نیز با به کارگیری مقیاس آسیب روانی عمومی، برآورد شد که ضریب همبستگی (0.34) میان پرسش نامه پرخاشگری و آسیب روانی عمومی معنادار بود (p<0.01). نتایج تحلیل عوامل با استفاده از روش های مولفه های اصلی و چرخش واریماکس، نشان داد که این پرسش نامه، از چهار عامل خصومت، پرخاشگری جسمانی، پرخاشگری کلامی و خشم تشکیل شده است. این عوامل، بیشتر از 46 درصد واریانس کل را تبیین می کنند. دیگر نتیجه پژوهش، گویای وجود تفاوت میان پسران و دختران از نظر هر یک از عوامل پرخاشگری بوده است. اما این تفاوت فقط در عوامل پرخاشگری جسمانی و خشم معنادار بوده است (p<0.01). نتیجه نهایی این که، فرم فارسی پرسش نامه پرخاشگری، می تواند در موقعیت های پژوهش آزمایشگاهی و درمانی مورد استفاده قرار گیرد

خلاصه ماشینی:

"نتایج این پژوهش‌ها نشان داد که پرسش‌نامه‌ی پرخاشگری باس و پری(2991) در جامعه‌های آماری مختلف،حتی دانشجویان ژاپنی که شیوه‌ی بیان احساسات پرخاشگرانه‌شان،با مردم دیگر کشورها،متفاوت است،از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار بوده است. شاخص‌های موجود در جدول شماره 3 نشان می‌دهند که دامنه‌ی ضریب آلفای کرونباخ برای‌ عوامل پرسش‌نامه‌ی پرخاشگری میان 0/17 تا 0/28 و شاخص آلفای کرونباخ برای کل پرسش‌نامه نیز 0/98 برآورد شده است. جدول 1:ضریب اعتبار بازآزمایی در کل پرسش‌نامه و هریک از عوامل آن (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 2:مقادیر اعتبار تنصیفی،براساس ضریب همبستگی تصحیح شده‌ی اسپیرمن بروان (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 3:تعداد پرسش و میزان همسانی درونی(آلفای کرونباخ)برای هر عامل و کل پرسش‌نامه (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 4:نتایج شاخص‌های روان‌سنجی تحلیل عامل پرسش‌نامه‌ی پرخاشگری (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 5:بار عاملی چرخش‌یافته‌ی پرسش‌های فرم فارسی پرسش‌نامه‌ی پرخاشگری (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 6:همبستگی پرخاشگری و عوامل آن با آسیب روانی عمومی (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 7:همبستگی هریک از عوامل پرخاشگری با یکدیگر و نمره کل (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 8:نتایج مقایسه‌ی واریانس‌ها(آزمون لون)و میانگین‌های(آزمون‌ t مستقل)دو گروه دختر و پسر در هریک از عوامل پرخاشگری و نمره کل (به تصویر صفحه مراجعه شود) 4. دومین یافته‌ی این پژوهش نشانگر این است که باتوجه‌به نتایج تحلیل عاملی و به استناد نتایجی‌ که در زمینه‌ی روایی همگرا و همزمان فرم فارسی پرسش‌نامه‌ی پرخاشگری باس-پری،بدست آمده‌ است،می‌توان گفت که این پرسش‌نامه،از روایی مطلوبی برخوردار است. نتایج موجود در جدول شماره‌ 6 نشان می‌دهد که همبستگی بالا و معناداری میان میزان آسیب روانی عمومی با هریک از عوامل‌ پرخاشگری وجود دارد،که معرف روایی همزمان این آزمون است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.