Skip to main content
فهرست مقالات

دلایل بی میلی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس، به استفاده از ارزش های بازار، در ارزش گذاری سرمایه گذاری های خارجی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 57 تا 74)

کلیدواژه ها :

سرمایه گذاری های جاری ،ارزش های بازار ،بهای تمای شده تاریخی ،شرکت های سرمایه گذاری

کلید واژه های ماشینی : ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری‌های جاری ، اطلاعات ، عدم قابلیت اتکای ارزش‌های بازار ، ارزش‌های بازار ، ارزش‌های بازار در ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری‌های ، عدم به‌کارگیری ارزش‌های بازار ، سرمایه‌گذاری‌های ، به‌کارگیری ارزش‌های بازار در ارزش‌گذاری ، عدم قابلیت اتکای سود ، حسابداری

هدف اصلی این پژوهش بررسی دلایل بی میلی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس، به استفاده از ارزش های بازار، برای ارزش گذاری سرمایه گذاری های جاری می باشد. بدین منظور، با استفاده از متون و ادبیات حسابداری، عوامل موثر بر استفاده از ارزش های بازار، شناسایی گردید که در فرآیند تهیه پرسشنامه مبنای طراحی پرسش ها قرار گرفت. بر این اساس، فرضیه های پژوهش، در قالب 8 فرضیه مطرح شد. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه های پژوهش از راه پرسشنامه، کتبی جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از سه گروه مدیران مالی، 27 نفر و کارشناسان مالی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده بورس، 27 نفر و مدیران حسابرسی، 30 نفر نمونه آماری پژوهش همان جامعه آماری پژوهش می باشد. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده پژوهش از نرم افزار Spss استفاده شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون t-student در سطح معنی داری 5% مورد آزمون قرار گرفت. سپس برای بررسی میزان اختلاف یا توافق نظر میان گروه های پاسخ دهنده، از آزمون Kruscal-Wallis و تحلیل آماری Chi_Square در سطح معنی داری 5% استفاده گردید. برای بررسی میزان همبستگی میان پرسش ها نیز، از ضریب همبستگی اسپیرمن، در سطوح معنی داری 5% و 1% استفاده شد. پس از بررسی و تحلیل همه آزمون ها نهایتا به این نتیجه رسید که دلایل بی میلی شرکت ها به استفاده از ارزش های بازار، در ارزش گذاری سرمایه گذاری های جاری خود، عبارت است از: اثرات مالیاتی، تغییر در انتظارات سهام داران، عدم قابلیت اتکای سود و زیان تحقق نیافته ناشی از تغییرات ارزش سرمایه گذاری های جاری، و عدم قابلیت اتکای ارزش های بازار.

خلاصه ماشینی:

"البته با توجه به سنجش میزان اختلاف نظر میان پاسخ‌ دهنده‌ها،مشخص شد که آن‌ها در زمینه‌ی رد فرضیه‌ی فرعی نخست،با هم اختلاف نظر ندارند،که‌ این امر نشانگر از این موضوع می‌باشد که می‌توان تقریبا فرض کرد که قابلیت اتکای ارزش‌های بازار در تصمیم‌گیری درباره‌ی استفاده از ارزش‌های بازار،نقش تعیین‌کننده‌ای ندارند؛زیرا در فرضیه‌ی فرعی‌ نخست چنین عنوان شده بود که‌"عدم قابلیت اتکای ارزش‌های بازار،موجب عدم به کارگیری آن‌ها در ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری‌های جاری می‌باشد. W. ) درباره‌ی‌ فرضیه‌ی فرعی چهارم به صورت زیر است: جدول 5:خلاصه‌ی نتایج انجام آزمون‌های آماری درباره‌ی فرضیه‌ی چهارم (به تصویر صفحه مراجعه شود) بر این اساس،در سطح اطمینان 59%فرض‌ HO رد شده و فرض‌ HI پذیرفته می‌شود و این بدین‌ معنی است که پاسخ‌دهندگان معتقدند توجه به اثرات مالیاتی موجب ارزش‌های بازار در ارزش‌گذاری‌ سرمایه‌گذاری‌های جاری می‌گردد. W. ) درباره‌ی‌ فرضیه‌ی ششم به صورت زیر می‌باشد: جدول 7:خلاصه نتایج انجام آزمون‌های آماری در مورد فرضیه ششم (به تصویر صفحه مراجعه شود) بنابراین می‌توان ادعا کرد که در سطح اطمینان 59%فرض‌ HO رد شده و فرض‌ HI پذیرفته‌ می‌شود و این بدین معنی است که فرضیه‌ی ششم پژوهش تایید می‌شود. W. ) درباره‌ی‌ فرضیه‌ی فرعی هفتم به صورت زیر می‌باشد: جدول 8:خلاصه نتایج انجام آزمون‌های آماری در مورد فرضیه هفتم (به تصویر صفحه مراجعه شود) بنابراین،می‌توان ادعا کرد که در سطح اطمینان 07%فرض‌ HO تایید شده و فرض‌ HI رد می‌شود و این بدین معنی است که قابلیت اتکای ارزش‌های تاریخ موجب به کار نگرفتن ارزش‌های‌ بازار در ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری‌های جاری نمی‌گردد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.