Skip to main content
فهرست مقالات

کاربرد تکنیک های برنامه ریزی ریاضی برای تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت های داروسازی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 117 تا 136)

مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران دو گروه از ذینفعان هستند که اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل صورت های مای برای آنها اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا، آنها با در نظر گرفتن اطلاعاتی مانند نسبت های مالی، موقعیت شرکت را ارزیابی و بر اساس آن تصمیم مناسب را اتخاذ می کنند. هرچند تحلیل نسبت های مالی برای ارزیابی مالی شرکت ها قدمتی دیرینه دارد، اما محدودیت نحلیل نسبت ها آن است که هر نسبت با در نظر گرفتن یک فاکتور در صورت و فاکتور دیگر در مخرج، فقط یک بعد را ارزیابی می کند. بنابراین در نظر گرفتن نسبت های مالی به صورت جدا از هم معمولا نمی تواند راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها باشد. برای رفع این نقص، در این مقاله پیشنهاد می شود که ابتدا با بررسی نظر خبرگان و کارشناسان صنعت و استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی وزن اهمیت نسبت های مالی مختلف در مقایسه با هم استخراج شود. سپس با تلفیق نسبت ها و در نظر گرفتن چهار دسته از نسبت ها به عنوان ستاده های هر شرکت، کارآیی و کارآمدی هر شرکت در مقایسه با سایر شرکت ها اندازه گیری شود. بدیهی است نمره کارآیی هر شرکت که اطلاعات مختلفی در آن منظور شده می تواند راهنمای مناسبی هم برای سرمایه گذاران و هم مدیران شرکت باشد تا اولویت های سرمایه گذاری و جهت گیری آتی شرکت را با دقت بیشتری تعیین نمایند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در میان نسبت های نقدینگی، نسبت سریع، در میان نسبت های سودآوری، بازده حقوق صاحبان سهام، در میان نسبت های رشد، نسبت افزایش حقوق صاحبان و در میان نسبت های عملیاتی، نسبت گردش موجودی بیشترین اهمیت را در صنعت داروسازی داشته است. پس از به کارگیری شاخص های ترکیبی به عنوان ستاده و استفاده از یک مدل تحلیل پوششی داده های جمعی، نمره ناکارآمدی شرکت های داروسازی محاسبه شد. که در این میان شرکت داروسازی البرز بالاترین و شرکت دارویی لقمان پایین ترین رتبه را داشته است.

خلاصه ماشینی:

"برای رفع این نقص،در این مقاله پیشنهاد می‌شود که ابتدا با بررسی نظر خبرگان و کارشناسان صنعت و استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی وزن اهمیت نسبت‌های‌ مالی مختلف در مقایسه باهم استخراج شود. در این پژوهش،نخست طرح‌های مختلف‌ جانمایی،با استفاده از یک نرم‌افزار ایجاد گردیده و سپس با در نظر گرفتن شاخص‌های مهم در جانمایی مانند:مسافت،مجاورت،دسترسی و دیگر عوامل مؤثر،نخست با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی،اوزان اهمیت هریک از این عوامل استخراج شده،سپس با در نظر گرفتن این‌ اوزان به عنوان ستاده‌های هر طرح جانمایی از مدل تحلیل پوششی داده‌های بی‌نهاده استفاده شده و هر یک از طرح‌های جانمایی مورد ارزیابی قرار گرفته است(تی جن،دا و یومت‌9،4002). کاربرد الگو و تحلیل نتایج در این بخش،نخست با استفاده از معادلات(1)و(2)مقدار نسبی شاخص اصلی برای هر بنگاه‌ تعیین شده که نتایج آن در جدول شماره 4 نشان داده شده است: جدول 4:مقادیر نسبی شاخص‌های اصلی در سال 3831 (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس داده‌های جدول شماره 4 و معادله(3)،مقادیر شاخص‌های توانایی ترکیبی چهارگانه‌ برآورد و در جدول شماره 5 ثبت شده است. از همین روی،در این مقاله،نخست با استفاده از روش فرایند تحلیل‌ سلسله مرابتی،به مقایسه‌ی اهمیت نسبت‌های مالی مختلف از نظر اهداف موردنظر آن‌ها و بهره‌گیری‌ از نظر متخصصان پرداخته شد؛سپس با آمیختن نسبت‌های مال به شاخص‌های چهارگانه و به‌ کارگیری روش تحلیل پوششی داده‌ها،نمره‌ی ناکارآمدی هر شرکت داروسازی برآورد شد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.