Skip to main content
فهرست مقالات

برآورد تابع تقاضای بیمه آتش سوزی

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 123 تا 150)

کلیدواژه ها :

کشش قیمتی ،مدل اقتصادسنجی ،تابع تقاضا ،بیمهء آتش‌سوزی

کلید واژه های ماشینی : تقاضای بیمهء آتش‌سوزی ، بیمه ، برآورد تابع تقاضای بیمه آتش‌سوزی ، تقاضای بیمهء آتش‌سوزی در ایران ، تقاضای بیمهء آتش‌سوزی و عوامل ، تقاضای بیمه ، کشش تقاضای بیمهء آتش‌سوزی ، تغییرات مقدار تقاضای بیمهء آتش‌سوزی ، مقدار تقاضای بیمهء آتش‌سوزی بررسی ، برآورد

در این مقاله تقاضای بیمهء آتش‌سوزی و عوامل مؤثر بر آن بررسی شده و سپس‌ تابع تقاضای بیمهء آتش‌سوزی در ایران با استفاده از تکنیک‌های اقتصادسنجی و بهره‌گیری از نرم‌افزار Eviews طی دورهء زمانی 08-8331 برآورد شده است. این مطالعه نشان می‌دهد که مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده برای تقاضای بیمهء آتش‌سوزی در ایران،درآمد،جمعیت و مقدار خسارت پرداختی است.بر اساس‌ نتایج به دست آمده،کشش تقاضای بیمهء آتش‌سوزی به نسبت درآمد،جمعیت و خسارت پرداختی به ترتیب برابر 0/34،0/88 و 0/31 می‌باشد که بیانگر جهت و شدت اثر متغیرهای فوق بر تقاضای بیمهء آتش‌سوزی است.در ضمن چون مقدار کشش درآمدی بین اعداد صفر و یک برآورد شده،بنابراین بیمهء آتش‌سوزی در ایران کالایی ضروری است.

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله تقاضای بیمهء آتش‌سوزی و عوامل مؤثر بر آن بررسی شده و سپس‌ شدت اثر متغیرهای فوق بر تقاضای بیمهء آتش‌سوزی است. 1. بین نرخ حق بیمه(قیمت)و تقاضای بیمهء آتش‌سوزی ارتباط معنی‌دار وجود دارد. 2. بین درآمد و تقاضای بیمهء آتش‌سوزی ارتباط معنی‌دار وجود دارد. 3. بین جمعیت و تقاضای بیمهء آتش‌سوزی ارتباط معنی‌دار وجود دارد. 4. بین خسارت‌های پرداختی و تقاضای بیمهء آتش‌سوزی ارتباط معنی‌دار وجود دارد. در این بخش ابتدا تقاضا برای بیمهء آتش‌سوزی تحلیل شده و سپس عوامل مؤثر بر آن‌ غیر مستقیم بر مقدار تقاضا دارد و بیمهء آتش‌سوزی نیز به عنوان یک کالای عادی‌1از (1)در بخش بعد با محاسبه کشش درآمدی اثبات می‌شود که کالای بیمهء آتش‌سوزی کالایی عادی‌ سطح درآمد به طور مستقیم منجر به تغییر تقاضای بیمهء آتش‌سوزی می‌شود و از طرف‌ استفاده خواهد شد و اثر آن بر مقدار تقاضای بیمهء آتش‌سوزی بررسی می‌شود. با توجه به این مقدمه برای بررسی اثر جمعیت بر تقاضای بیمهء آتش‌سوزی ابتدا الگو قرار می‌گیرد و اثر آن بر تقاضای بیمهء آتش‌سوزی بررسی می‌شود. استفاده می‌شود و اثر آن بر مقدار تقاضای بیمهء آتش‌سوزی بررسی می‌شود. متغیرهایی که در بخش قبل برای نشان دادن تغییرات تقاضای بیمهء آتش‌سوزی و آتش‌سوزی به تغییرات جمعیت است به این مفهوم که با ثابت بودن سایر متغیرها، چنانچه جمعیت یک درصد افزایش یابد،تقاضا برای بیمهء آتش‌سوزی به مقدار 0/88 فرضیه دوم؛بین درآمد و تقاضای بیمهء آتش‌سوزی ارتباط معنی‌دار وجود دارد. دارای اعتبار آماری است بنابراین فرضیهء فوق نیز در سطح اطمینان 59 درصد تایید می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.