Skip to main content
فهرست مقالات

لغات مصطلح در مسائل و مقررات ثبت اسناد و املاک

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ، ثبت ، قانون ، اسناد ، مفاد اسناد رسمی مصوب ، وثیقه ، متعهد ، ورثه ، ماده ، تصفیه

خلاصه ماشینی:

"لذا دستور فرمائید اولابخشنامه 50/4/16/2/7725 کان لم یکن اعلام گردد ثانیا در این قبیل مواردپرونده‌های اجرائی را برای اقدام قانونی باداره تصفیه امور ورشکستگی ارسالدارند)بنابراین طبق این دستور که طی شماره 51/11/23/2/24671 از طرف ثبت کل باداراتثبت کشور ابلاغ شده بند 95 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا آخر سال 49(بخشنامهمزبور با آنکه در سال 50 بوده مفاد آن در مجموعه مذکور آورده شده)را هم کهمستند برأی 50/4/8 شورایعالی ثبت و متن بخشنامه مزبور باین شرح می‌باشد(ثبت منطقه در مورد اسنادیکه وثیقه دارد و عملیات اجرائی طبق ماده 34 قانونثبت باید علیه بازرگان ورشکسته یا ورثه او که متوقف میشوند تعقیب گردد،موضوعدر جلسه مورخ 50/4/8 شورایعالی ثبت مطرح و بشرح زیر انشاء رأی شده است(مقرراتتصفیه منافاتی با عملیات اجرائی ثبت ندارد)لذا اقتضاء دارد بواحدهای تابعه دستور دهیدپس از ابلاغ اجرائیه طبق تبصره 2 ماده 11 آئین‌نامه اجرا نظر بمستفاد از ذیلماده 419 قانون تجارت هرگونه اطلاعی که بمدیون داده میشود باداره تصفیه هممراتب اطلاع داده شود و چنانچه ما زاد در مزایده داشته باشد باداره مزبور ارسال گردد-معاون وزارت دادگستری و سرپرست ثبت کل بخشنامه 50/4/16/2/7725)حذف شد مضافاآنکه چون با توجه بتوضیحات فوق الذکر از طریق مراجع ثبتی اقدامات اجرائیدرباره بازگانان متوقف انجام نمیشود موضوع تبصره 2 ماده 11 آئین‌نامه اجرایمفاد اسناد رسمی مصوب سال 22 هم خودبخود منتفی است و بنابراین بدفاتر رسمیو ادارات ثبت توصیه میشود که هنگام صدور اجرائیه به سوابق مربوط به بخشنامه-هائیکه در مورد اشخاص ورشکسته دارند نیز مراجعه نیز مراجعه فرمایند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.