Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فرسودگی شغلی مدیران آموزشی در مقاطع سه گانه شهر اصفهان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (10 صفحه - از 275 تا 284)

کلید واژه های ماشینی : فرسودگی شغلی مدیران آموزشی ، بررسی فرسودگی شغلی مدیران ، خستگی عاطفی ، میانگین فرسودگی شغلی مدیران ، مقاطع سه‌گانه شهر اصفهان ، مدیران آموزشی در مقاطع ، مدیران آموزشی مقطع ، مدیران آموزشی مقطع متوسطه ، میزان فرسودگی شغلی ، کردگی و عدم موفقیت

فرسودگی شغلی عبارت از خستگی عاطفی، خودگم کردگی و احساس عدم موفقیت در کار است. این پژوهش فرسودگی شغلی مدیران آموزشی مقاطع سه‌گانه شهر اصفهان را مورد بررسی قرار می‌دهد. روش تحقیق توصیفی است. نمونه این تحقیق 270 نفر از مدیران آموزشی مدارس پسرانه و دخترانه شهر اصفهان در مقاطع مختلف تحصیلی بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه فرسودگی شغلی بوده و فرسودگی شغلی مدیران آموزشی را در ابعاد درونی یعنی خستگی عاطفی، خود گم کردگی و عدم موفقیت فردی و در ابعاد بیرونی یعنی عدم موفقیت شغلی و مسئولیت ناپذیری اندازه‌گیری نموده است. فرضیه این تحقیق این بود که فرسودگی شغلی مدیران آموزشی در مقاطع سه‌گانه شهر اصفهان بالاتر از سطح متوسط است واینکه فرسودگی شغلی مدیران آموزشی از نظر جنسیت و در مقاطع مختلف تحصیلی متفاوت است.نتایج تحقیق نشان داد که فرسودگی شغلی مدیران در ابعاد درونی یعنی خستگی عاطفی، خود گم کردگی و عدم موفقیت درونی و در ابعاد بیرونی یعنی موفقیت شغلی و مسئولیت‌ناپذیری کمتر از سطح متوسط بوده است. میانگین فرسودگی شغلی مدیران آموزشی در مقطع متوسطه برابر 08/2، در مقطع راهنمایی برابر 91/1 و در مقطع ابتدایی برابر 7/1 بوده است. بیشترین میزان فرسودگی شغلی مربوط به مدیران آموزشی مقطع متوسطه و کمترین میزان فرسودگی شغلی مربوط به مدیران آموزشی مقطع ابتدایی بوده است. فرسودگی شغلی مدیران آموزشی مرد در ابعاد درونی و بیرونی بیش از مدیران زن بوده است.

خلاصه ماشینی:

"نتایج تحقیق نشان داد که فرسودگی شغلی مدیران در ابعاد درونی یعنی خستگی عاطفی، خود گم کردگی و عدم موفقیت درونی و در ابعاد بیرونی یعنی موفقیت شغلی و مسئولیت‌ناپذیری کمتر از سطح متوسط بوده است. سابقه تحقیق بوسازی (1374) حمایتهای اجتماعی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی پرستاران را در بخش مراقبت ویژه در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران بررسی کرد و نشان داد که بیش ازپرستاران بخش مراقبت ویژه از نظر فرسودگی شغلی در ابعاد خستگی عاطفی، خود‌گم کردگی و عدم موفقیت فردی در حد متوسط بودند. جدول شماره 4- مقایسه میزان فرسودگی شغلی مدیران آموزشی مرد و زن t بدست آمده درجدول شماره 4 از t جدول در سطح 05/0 بزرگتر است بنابراین فرضیه صفر رد و فرض تحقیق تأیید می‌شود و نشان می‌دهد که فرسودگی شغلی مدیران آموزشی مرد و زن تفاوت معناداری دارد. جدول شماره 5- مقایسه فرسودگی شغلی مدیران آموزشی مرد و زن در مقاطع مختلف تحصیلی *p<0/05 نتایج جدول شماره 5 نشان می‌دهد که در مقاطع ابتدایی و راهنمایی t محاسبه شده از t جدول بزرگتر است و فرسودگی شغلی مدیران مرد و زن در این دو مقطع تفاوت معناداری دارد. بحث و نتیجه‌گیری نتیجه این تحقیق با یافته سارس (1988) همسو است و نشان می‌دهد که فرسودگی شغلی مدیران آموزشی شهر اصفهان در ابعاد درونی و بیرونی کمتر از حد متوسط است (جدول شماره 1). A study of the levels of burnout as perceived by public school principals in the state of maine, Peabody college, for teachers. A study of the level of burnout as perceived by public school principals in the state of new Hampshire."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.