Skip to main content
فهرست مقالات

topsis ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران با استفاده از مدل

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 55 تا 76)

هدف از این تحقیق، سنجش عملکرد و رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران بر اساس مدل تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS می باشد. برای این منظور با بررسی های انجام گرفته، 9 شاخص که بتواند تا حد ممکن ابعاد اصلی یک ارزیابی را در بر گیرد انتخاب شده است. این 9 معیار عبارتند از: بازده فروش، بازده داریی ها (سرمایه گذاری ها)، بازده سرمایه در گردش، شاخص سنجش سودمندی وام، دوره متوسط وصول مطالبات، نسبت درصد هزینه ها به کل فروش، سود هر سهم، نسبت قیمت به سود و ارزش افزوده اقتصادی. به منظور اجرای این تحقیق، 2 برنامه کامپیوتری جداگانه برای تکنیک آنتروپی و مدل TOPSIS تهیه گردید. به دلیل وجود شاخص های با مقادیر منفی در مساله و عدم تکنیک آنتروپی جهت حل آن، مدل طوری توسعه داده شد که بتواند مقادیر منفی را بپذیرد. شاخص های 9 گانه برای حدود 170 شرکت مورد تحقیق در 13 صنعت جداگانه محاسبه شد و مقادیر به دست آمده در برنامه تهیه شده برای تکنیک آنتروپی به منظور تعیین درجه اهمیت هر شاخص (وزن شاخصها) وارد گردید. اوزان به دست آمده، به همراه مقادیر شاخص هر صنعت، در برنامه مدل TOPSIS وارد شد. عملیات فوق برای هر یک از 13 صنعت جداگانه انجام گرفت و نهایتا رتبه هر شرکت در صنعت خاص خود مشخص گردید.

خلاصه ماشینی:

"در این تحقیق شاخص مذکور به طریق زیر محاسبه شده است: (18) i=1,2,3,…,170, t=78 به طوری که: RAit = بازده کل دارایی های شرکت i در سال t بر حسب درصد NIit= سود خالص شرکت i در سال t TAit= فروش خالص شرکت i در سال t 4-3- درصد بازده سرمایه در گردش(x3) هدف از تجزیه و تحلیل سرمایه درگردش این است که عوامل موثر در تغییرات وضعیت مالی شناخته شود و موجب افزایش یا کاهش پول مورد نیاز در فعالیت های جاری واحد تجاری گردد. مقدار این معیار که با هدف سازمان در زمینه افرایش ثروت سهامداران بستگی دارد، برابر است با: به طوری که: (25) افزودة ارزش اقتصادی شرکت i در سال t = EVAit به طوری که: Rit= نرخ بازده سرمایه شرکت i در سال t Kit= نرخ هزینه سرمایه TCit= کل سرمایه شرکت i در سال t ارزش افزودة اقتصادی= سود خالص عملیاتی پس از مالیات- هزینه سرمایه ارزش افزوده اقتصادی= (نرخ بازده سرمایه- نرخ هزینه سرمایه)×کل سرمایه 5- توسعه مدل تکنیک آنتروپی و به دنبال آن مدل TOPSIS به گونه ای است که تنها برای متغیرها و کمیت های مثبت جوابگو می باشد؛ زیرا وجود ln (لگاریتم در مبنای e ) برای محاسبة pi باعث می شود که این مدل متغیرهای منفی را نپذیرد و این امر کاربرد این مدل را در حل بسیاری از مسائل محدود می کند. این مقادیر برای صنت استخراج معادن محاسبه شده، به صورت زیرمی باشد: 3739/0=Cl1+ 6651/0=+Cl2 3941/0=Cl3+ بر اساس مقادیر Cl ، رتبه بندی شرکت ها در جدول شمارة 4 آمده است: جدول شمارة4- رتبه بندی شرکت ها رتبه اول دوم سوم شرکت 2 3 1 5-2- نتایج تجربی مدل پس از محاسبة مقادیر 9 گانه شاخص ها برای هر شرکت، این مقادیر ابتدا در برنامة کامپیوتری تهیه شده برای تکنیک آنتروپی قرار گرفت تا وزن هر یک از شاخص ها در هر صنعت به طور مجزا به دست آید."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.