Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر کمی صادرات بر تولید ناخالص داخلی ایران

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 7 تا 18)

نقش صادرات در توسعه اقتصادی کشورها و بخصوص تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، در دهه های اخیر، نزد اقتصاد دانان اهمیت بیشتری یافته است. در این مقاله با استفاده از آمار سری زمانی 79-1342 و روش های اقتصادسنجی انگل- گرنجر، تصحیح خطا (ECM) و آزمون های مربوط، رابطه ی صادرات نفتی (XO) و صادرات غیر نفتی (XNO) با تولید ناخالص داخلی (GOP) و تولید ناخالص داخلی بدون نفت(GDPNO) برآورد گردیده است. مدل مورد استفاده، برگرفته از مدل سالواتوره و هاتر است و در آن متغیرهای مستقل شامل صادرات (نفتی و غیر نفتی، به طور جداگانه)، نیروی کار و سرمایه است. نسبت صادرات صنعتی به واردات کالاهای واسطه ای (به عنوان شاخص صنعتی شدن) است. مطابق با نتایج حاصل، در بلند مدت یک درصد رشد در صادرات غیر نفتی موجب رشد GDP وGDPNO به ترتیب معادل با 01/0 و 09/0 درصد می شود و یک درصد رشد در XO ، متغیرهای مذکور را 012/0 و 08/0 درصد افزایش می دهد. همچنین، برآورد مدل های کوتاه مدت، بیانگر این است که یک درصد افزایش در نرخ رشد XO، نرخ های رشد GOP و GDPNO را به ترتیب 13/0 و 05/0 درصد در همان سال، و نرخ رشد GDPNO را به میزان تقریبا 06/0 درصد تا دو سال بعد افزایش می دهد و نیز نرخ رشد GDP را با یک وقفه ی دو ساله، 06/0 درصد بالا می برد. نتایج کوتاه مدت حاکی از عدم رابطه ی معنی دار رشد XNO با رشد GDP است.

خلاصه ماشینی:

"مطالعه حاضر در نظر دارد با استفاده از آمار سری زمانی 79-1342 و برآورد کشش تولید ناخالص داخلی با نفت (GDP) و بدون نفت (GDPNO) نسبت به صادرات نفتی (XO) و غیر نفتی XNO)، تاثیر صادرات را بر رشد اقتصادی ارزیابی کند. طبق این مدل، در کوتاه مدت ضرایب مربوط به متغیر صادرات دارای Michealy Dolar Fosu Chow Jung-Marshal علامت مثبت‌ و معنی دار است (همان منبع). تاثیر جنگ تحمیلی نیز با به کارگیری متغیر مجازی (DUM) مشخص می‌شود و انتظار می‌رود به واسطه‌ی تاثیر منفی بر سرمایه گذاری، با تولید ناخالص داخلی رابطه‌ی منفی داشته باشد، برای نشان دادن کشش‌های حاصل، مدل‌های کوتاه و بلند مدت به صورت لگاریتمی ارائه شده‌اند: (1) (2) LGDP لگاریتم تولید ناخالص داخلی (میلیارد ریال به قیمت ثابت 1361) است. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که افزایش XO در بلند مدت و کوتاه مدت دارای تاثیر مثبت و معنی‌داری بر GDP و GDPNO در همان سال است. به طور کلی، نتایج این مطالعه در رابطه با بررسی تاثیر صاردات نفتی و غیر نفتی بر تولید داخلی با احتساب نفت و بدون آن در کوتاه و بلند مدت، نشان می‌دهد که بجز رابطه‌ی صادرات غیر نفتی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت که معنی دار نشده است، در سایر موارد ضرائب مثبت و معنی دار است. در واقع نتایج این مطالعه، به طور کلی نتایج برآورد الگوی سالواتوره و هاتر را که بیانگر تاثیر مثبت و معنی صادرات بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه (با اقتصادهای درون‌گرا) است، تایید می‌کند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.