Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی توسعه ی انسانی کشورها با استفاده از روش تحلیل ممیزی آمیخته

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 5 تا 20)

تحلیل ممیزی خطی (LDA) ابزار مهمی برای رده بندی دو یا چند گروه است. این روش برای حالتی که کلاس ها دارای توزیع نرمال چند متغیره هستند، معادل با روش ماکزیمم درستنمــایی است. در حالتی که کلاس هــا نرمال نباشنـد، ممیزی منجر به روش های ناپارامتری می شود. در این مقاله فرض می شود که نرمال بودن کلاس ها مشخص نیست، اما هر کلاس شامل زیر کلاس هایی است که دارای توزیع نرمال هستند. بر اساس این فرض از تحلیل ممیزی آمیخته (MDA) استفاده شده که در این حالت برآورد پارامترها تنها با استفاده از الگوریتم EM قابل محاسبه است. برای مقایسه ی روش های ممیزی نرمال و تحلیل ممیزی درجه ی دوم (QDA) با تحلیل ممیزی آمیخته از داده های توسعه ی انسانی سال 2002 بر اساس تقسیم بندی کشورها به سه گروه با توسعه ی انسانی بالا، توسعه ی انسانی متوسط و توسعه ی انسانی ضعیف استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تحلیل ممیزی آمیخته دارای رده بندی مؤثرتری نسبت به تحلیل ممیزی خطی و تحلیل ممیزی درجه ی دوم است.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین، با ماکزیمم کردن رابطه‌ی (2) خواهیم داشت: (9) لازم به‌ذکر است که اگر کلاس‌ها دارای ماتریس کواریانس مختلف باشند، در آن صورت توزیع به صورت زیر است: (10) و کران تصمیم بین دو کلاس و به صورت زیر است: (11) که غیر خطی و به صورت تابع درجه‌ی دوم از به صورت زیر است. در کلاس دوم مشاهدات دارای توزیع نرمال با میانگین (2 و 2) هستند و ماتریس کواریانس در هر دو کلاس به صورت یکانی است با توجه به این نمودار مشخص می‌شود که در حتی با فرض مساوی بودن ماتریس کواریانس کلاس‌ها، کران‌های تصمیم بین کلاس‌ها غیر خطی است. نمودار 1: کران تصمیم بین دو کلاس / ممیزی خطی ممیزی آمیخته 3- مروری بر سوابق تحقیق در گذشته روش تحلیل ممیزی اغلب به عنوان آزمون برابری دو یا چند توزیع بوده، اما امروزه این روش به همراه دیگر روش‌های آماری، دارای کاربرد فراوانی در زمینه‌های اقتصادی، پزشکی، جمعیت شناسی و روانشناسی است. 6 Coomans Human Development Index 4-1- رده بندی کشورها با استفاده از تحلیل ممیزی برای ممیزی بین کشورها 115 کشور به طور تصادفی به عنوان مجموعه‌ی راهنما از گزارش توسعه‌ی انسانی سال 2002 استخراج شده است. جدول 1: نرخ خطای رده بندی نادرست برای مجوعه‌ی راهنما 103/0 096/0 026/0 ماخذ: نتایج تحقیق بـــرای بررسی اعتبار مــدل‌های ارائه شده، 58 مشاهده‌ی دیگر به عنوان مجموعه‌ی آزمون در نظر گرفته شده است نرخ خطای رده بندی نادرست برای مشاهدات مجموعه‌ی آزمون با استفاده از توابع ممیزی برآورد شده توسط مجموعه‌ی راهنما در جدول ( 2 ) آمده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.