Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

میزان تأثیر آوای قرآن بر کاهش اضطراب

نویسنده:

(3 صفحه - از 12 تا 14)

کلید واژه های ماشینی : میزان تأثیر آوای قرآن ، آوای قرآن بر کاهش اضطراب ، میزان تأثیر آوای قرآن کریم ، اضطراب ، بررسی میزان تأثیر آوای قرآن ، بیماران ، بررسی تأثیر آوای قرآن کریم ، آوای قرآن کریم بر اضطراب ، مطالعه تأثیر آوای قرآن کریم ، میزان کاهش اضطراب گروه آزمون

خلاصه ماشینی:

"در این تحقیق، برای کاهش اضطراب گروه آزمون، از بیست دقیقه آوای قرآن کریم با صدای اساتید بزرگ مصری و ایرانی - که از بین آیات و سوره‌های مختلف انتخاب شده بود - استفاده گشت و از طریق هدفون به استماع واحدهای بیمارستانی رسانده شد. بنابراین، نتایج تحقیق نشان داد فرضیه تحقیق، درست و قابل اثبات است، یعنی آوای قرآن کریم بر کاهش سطح اضطراب بیماران قبل و بعد از انجام تشخیصی و درمانی تأثیر دارد. تحقیق مذکور نیمه تجربی بود که به منظور بررسی میزان تأثیر آوای قرآن کریم بر اضطراب بیماران، قبل از عمل جراحی قلب صورت گرفت. تجزیه و تحلیل یافته‌های آزمون آماری نشان از آن داشت که میزان اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی به تأثیر از آوای قرآن کاهش یافته است. پژوهش مذکور، یک مطالعه نیمه تجربی بود که با هدف مطالعه تأثیر آوای قرآن کریم بر میزان اضطراب بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه قلبی یکی از بیمارستان‌های منتخب شهر تهران انجام شده است."

صفحه: از 12 تا 14