Skip to main content
فهرست مقالات

دانش آموزان دختر: هویت دینی یا هویت قومی؟

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 137 تا 162)

چکیده:

هویت( identity )پدیده‌ای زنه،پویا و شامل بخشهای گوناگونی است که از عضویت فرد در گروه‌های مختلف ناشی می‌شود؛به‌طوری که این هویت‌ها قسمتی از هویت کلی فرد را تشکیل می‌دهند.هویت اجتماعی و هویت فرهنگی از بخشهای مهم هویت هر فردی به حصاب‌ می‌آیند.این هویت‌ها بسیار گسترده و دارای ابعاد مختلف‌اند که بایستی محود شوند؛چرا که‌ تعاریفی که از هویت اجتماعی شده،در می‌یابیم که کی از وجوه مهم آن«قومیت» ( ethnicity )است.این وضعیت در خصوص هویت فرهنگی که یکی از عناصر مهم آن«دین» است نیز صادق است.بدین دلیل در این مطالعه به ابعاد مهمی از هویت اجتماعی و فرهنگی‌ (قومیت و دین)پرداخته شد و مهم‌ترین هدفی که از آن تعقیب می‌شود عبارت است از: بررسی تطبیقی هویت دینی و قومی دانش‌آموزا دختر سال سوم دبیرستان سه گروه قومی: ترک،کرد و ارمنی در استان آذربایجان غربی. نتایج تحقیق نشان داد که هویت دینی دانش‌آموزان مسحی نسب به دانش‌آموزان اهل‌ تسنن و اهل تشیع و هویت دینی دانش‌آموزان اهل تسنن نسبت به دانش‌آموزان اهل تشیع‌ دارای اهمیت و برجستگی بیشتری است.همچنین میانگی به دست آمده از کل پاسخگویان، بیانگر آن است که هویت دینی برای دختران پاسخگو از جایگاه متوسطی برخوردار است. در بحث هویت قومی نتایج نشان داد که دانش‌آموزان ترک نسبت به دانش‌آموزان کرد و ارمنی از لحاظ هیوت قومی در مرتبهء پایین‌تری هستند.بدین معنا که قومیت برای آنان نسبت‌ به دو گروه دیگر برجستگی کمتری دارد.از طرف دیگر میانگین به دست آمده از کل‌ پاسخگویان،حکایت از جایگاه نسبتا ضعیف قویم در آنها دارد.برخی از نتایج نیز نشان‌ داد که متغیر نگرش والیدن گروه همسالان بر هویت دینی و قومی دانش‌آموزان مورد بررسی‌ مؤثر بوده است. به‌طور کلی نتایج این پژوهش که در بین دانش‌آموزان دختر سال سوم دبیرستان سه گروه‌ قومی ترک،کرد و ارمنی در استان آذربایجان غربی(2831-1831)با حجم نمونه 003 نفر صورت گرفته،نشان‌دهندهء اهمیت هویت دینی نسبت به هویت قومی در بین پاسخگویان‌ می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"داد که متغیر نگرش والیدن گروه همسالان بر هویت دینی و قومی دانش‌آموزان مورد بررسی‌ این مطالعه به بررسی و مقایسهء هویت قومی و دینی دانش‌آموزان سال سوم‌ این میان دین و قومیت دو پایهء اساسی در شکل‌دهی به هویت افراد است. -بین هویت دین و هویت قومی دانش‌آموزان مورد بررسی رابطه وجود دارد. باتوجه به اینکه تحقیق به بررسی تطبیقی سه گروه قومی(ترک، کرد،ارمنی)می‌پردازد تعداد افراد نمونه به‌طور مساوی بین این سه گروه قومی‌ نمودار فوق گویای این مطلب است که میانگین هویت قومی دانش‌آموزان ترک‌ در این پژوهش برای بررسی رابطه بین هویت دینی و هویت قومی فرضیهء«بین‌ نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان‌ می‌دهد که سطح معناداری برای وجود رابطهء بین هویت دینی و هویت قومی برای‌ رابطهء بین اظهارات پاسخگویان دربارهء نگرش والدین به دینی و هویت قومی نتایج این تحقیق نشان داد که به ترتیب میانگین متغیر هویت دینی در بین‌ هر سه گروه مذهبی میانگین هویت دینی‌شان در قسمت قوی طیف قرار گرفته است. دینی و قومی والدین دانش‌آموزان این دو متغیر دیده شد در بین والدین نیز همین روند نتیجه دیگر این است که بین دو متغیر هویت دینی و قومی جامعه مورد مطالعه‌ نتایج آزمون این فرضیه نشان داد که هویت قومی و دینی ارتباط نزدیکی باهم‌ بین هویت قومی و دینی مالایاییها بوده و به این نتیجه می‌رسد که افراد دارای‌ دانش‌آموزان مسیحی و سنی به ترتیب نسبت به دانش‌آموزان شیعه از میانگین‌ هویت دینی و قومی بالاتری برخوردارند و این در حالی است که والدین ارمنی و سنی‌"

کلیدواژه ها:

دین ، هویت ، هویت دینی ، قومیت ، هویت قدمی

کلید واژه های ماشینی:

هویت ، قومی ، دانش‌آموزان ، هویت دینی ، قومیت ، هویت قومی ، دانش‌آموزان دختر ، میانگین هویت قومی دانش‌آموزان ارمنی ، ارمنی ، هویت دینی دانش‌آموزان


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.