Skip to main content
فهرست مقالات

اخلاق در شش دین جهان

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : ادیان ، اخلاق ، ازدواج ، خانواده ، کتاب ، مردم ، دین جهان ، زندگی ، تعالیم ، محبت

خلاصه ماشینی:

"درباره دلائل اشتراک سرفصل‌های همه بخش‌ها،تنها به این نکته(از سوی مؤلفان)اشاره شده است:اینانتخاب فرصت تدقیق درباره موضوعات مهم ادیان رافراهم می‌سازد،گرچه این اهمیت به اشکال و درجاتمتفاوتی باشد. در این نکته توافق کلی وجود دارد که آموزشاساسا برای ارتقاء مهارت‌های شغلی یا از نظر اقتصادیعضو مولد جامعه بودن،نیست،بلکه بیشتر برای ایجاد دیدگاه‌های صحیح و صفات شخصی لازم برای انسانیخوب بودن است. به نظر می‌رسد که این پیام همه ادیان باشدکه باید فرصت اشتغال برای همه مهیا باشد در ضمناوقات فراغت آنها،مدت زمانی است که با کار آنها درتقابل است. در تعالیم ادیان مهم جهان این نکته آمده کهزندگی بشر ارزش زیادی دارد و باید مورد احترام قرارگیرد،اعم از اینکه فرد سالمند،معلول،بیمار،فقیر درحال احتضار و یا جنینی در شکم مادر باشد. 2. اگر چه برای بعضی مردم پذیرش این حقیقت کهمردم بی‌اندازه متنوعند نسبتا آسان است،ولی گاهییافتن راهی برای مقابله با ادیان دیگر که اغلب نه تنهاادعا می‌کنند که به حقیقت متفاوتی علم دارند،بلکهگاهی حقیقت را در انحصار خود می‌دانند،دشوار است. اما آیا در این موارد برداشت درستی از تعالیمدینی داشته‌ایم؟ایا دین مورد سوء استفاده قرار نگرفتهاست؟ این بخش،با موضوعات متنوع آن،مشخصا برانسانی بودن بالقوه ادیان اشاره می‌نماید و تأکید دارد کهنگرش اخلاقی و معنوی ادیان ارزش آن را دارد که حتیمورد توجه پیروان ادیان دیگر و یا افراد کاملا بی‌دینقرار گیرد. اگر چه ممکن است این موضوعات دغدغه ادیان درزمان آغاز آنها نبوده باشد،ولی اگر این ادیان بخواهند درعصر حاضر موضوعیت خود را حفظ کنند باید بتواننددرباره نحوه واکنش بشر به مفهوم جهان به عنوان یککل،و نیازهای طبیعی آن،با توجه به توانایی فزایندهبشر برای تأثیر گذاری بر نحوه پیشرفت جهان،چیزیبرای گفتن داشته باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.