Skip to main content
فهرست مقالات

هنجاریابی مقیاس رفتاری سازشی لمبرت در دانش آموزان استثنایی 13-10 ساله پسر و دختر اصفهان

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 101 تا 118)

کلیدواژه ها :

هنجاریابی ،مقیاس رفتار سازشی لمبرت ،عقب ماندگی ذهنی

کلید واژه های ماشینی : هنجاریابی مقیاس رفتار سازشی لمبرت، مقیاس رفتار سازشی لمبرت، پایایی پرسشنامه رفتار سازشی لمبرت، پرسشنامه رفتار سازشی لمبرت، سازشی لمبرت در دانش‌آموزان استثنایی، رفتار سازشی، پایایی خرده مقیاس‌های رفتار سازشی، نمره، پایایی، دختران

موضوع این پژوهش، هنجاریابی مقیاس رفتار سازشی لمبرت به عنوان ملاکی برای تشخیص عقب ماندگی ذهنی دانش‌آموزان استثنایی 10 تا 13 ساله اصفهان است.حجم جامعه آمای 584 نفر و نمونه آماری 300 نفر است (150 پسر و 150 دختر)که با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند.این پژوهش به سؤالاتی که در مورد میزان پایایی پرسشنامه رفتار سازشی لمبرت، ضریب روایی محتوایی لاشه، نقاط درصدی، رتبه درصدی، نمرات‌ T ، نمرات نه بخشی و عوامل پرسشنامه لمبرت پاسخ می‌دهد.به منظور بررسی روایی و پایایی پرسشها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.نتایج نشان داد که ضرایب پایایی خرده مقیاس‌های رفتار سازشی بجز مقیاس رفتارهای نامناسب اجتماعی در حد مطلوب بود.ضریب پایایی کل مقیاس در دختران برابر با 80% و در پسران برابر با 86% بود.در مرحله بعدی سؤالهایی که باید حذف شود مشخص شد، اما همبستگی نمره سؤالهایی که با کل نمره در هر حیطه کمتر از 3/0 ملاک ضریب پایایی آلفا پس از حذف سؤال بود، در محاسبات منظور نشد.روایی محتوایی با استفاده از روش روایی محتوایی لاشه محاسبه شد که دامنه ضریب روایی محتوایی در حیطه‌های مختلف از 33/0 تا 90/0 با میانگین 54/0 بود که بر اساس ملاک روایی محتوایی لاشه بیانگر روایی ساختار ماده‌های مقیاس می‌باشد.به منظور انجام تحلیل عامل، مقیاس رفتار سازشی با شیوه تحلیل مؤلفه‌های اصلی از نوع واریماکس مورد تحلیل قرار گرفت و در نتیجه دو عامل شناسایی شد. عامل اول رفتارهای ناسازگار، عامل دوم رفتارهای عادتی و یکنواخت نامیده شد.بر مبنای یافته‌ها نتیجه‌گیری می‌شود که این مقیاس از روایی و پایایی نسبتا خوبی برخوردار است و می‌تواند ابزاری سودمند برای ارزیابی رفتار سازشی دانش‌آموزان دبستانهای استثنایی باشد.

خلاصه ماشینی:

"پرسش سوم:نقاط درصدی و رتبه درصدی کودکان عقب مانده اصفهان در پرسشنامه رفتار سازشی لمبرت چیست؟ پرسش چهارم:نمره‌های معادل‌ T برای نمره‌های خام دانش‌آموزان عقب مانده ذهنی اصفهان در پرسشنامه رفتار سازشی لمبرت چیست؟ (به تصویر صفحه مراجعه شود) در این مطالعه بر اساس خصوصیات منحنی نرمال، هر نمره تراز شده و به طور مستقیم به یک رتبه درصدی تبدیل شد، رتبه درصدی برای هر نمره نشان می‌دهد که چند درصد نمره‌ها کمتر ازنمره مفروض در هر حیطه برای پسران و دختران می‌باشد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 6-نمرات هنجار شده نه بخشی و رتبه‌های درصدی و نمرات‌ T و توزیع حیطه رفتار خشونت‌آمیز و مخرب پسران عقب مانده ذهنی منطبق با نمرات تراز شده (به تصویر صفحه مراجعه شود) در پاسخ به پرسش چهارم همان طور که در جدول 5 مشاهده می‌شود در حیطه رفتار خشونت‌آمیز و مخرب دامنه نمرات‌ T از 54/35 تا 12/81 در پسران و از 54/35 تا 76/75 در دختران برای هر نمره به دست آمد که نشان می‌دهد نمره‌های تراز شده از نوع فاصله‌ای هستند که اندازه واحدهای آنها در تمامی مقیاس برابرند. در پایان بر اساس یافته‌های تحقیق حاضر پیشنهاد می‌شود مراکز سنجش و پیشگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی از مقیاس رفتار سازشی لمبرت همراه با آزمونهای هوشی هنجاریابی شده برای تشخیص دقیق‌تر عقب ماندگی ذهنی کودکان ایران استفاده کنند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.