Skip to main content
فهرست مقالات

یک کتاب در یک مقاله

نویسنده:

(3 صفحه - از 47 تا 49)

کلید واژه های ماشینی : هرمنوتیک ، گادامر ، هرمس ، متن ، فهم ، تأویل ، کتاب ، تفسیر ، اساطیر ، شلایر ماخر

خلاصه ماشینی:

"«علمهرمنوتیک»حکایت سیر تاریخی این علم است که بهقلم نویسنده‌ای توانا و صاحب نظر در علم هرمنوتیکبه رشته تحریر درآمده و با این که از منابع اولیه‌ی اینعلم در دهه‌ی هفتاد به شمار می‌رود،اما به واسطهآگاهی مؤلف از هرمنوتیک و نظارت دو تن ازنظریه‌پردازان آن،همان طور که پالمر اشاره نموده است،به عنوان متنی کلاسیک در میان متون مربوط بههرمنوتیک،جایگاه خاصی را به خود اختصاص دادهاست. (صص 41-19) به طور کلی دانش هرمنوتیک(به عنوان یک مسألهفلسفی)متضمن مسائل عقلی عمده‌ای است کهمی‌توان آنها را به شکل زیر عرضه نمود: 1-ماهیت یک متن چیست؟ 2-فهمیدن چه معنایی دارد؟ 3-چگونه فهم و تفسیر از طریق پیش فرض‌ها وعقاید(افق)مخاطبان تفسیر متن،تعین می‌یابند؟دراکثر نگارش‌های هرمنوتیکی از دوران اولیه تا زمانحاضر،این مسایل به نحوی از انحا مورد تأملاندیشمندان تفسیری قرار داشته و هر کدام بر مبنایپیش فرض‌ها و انتظارات خود،پاسخ جداگانه‌ای به آنهاداده‌اند و بالاخره به گفتۀ پل ریکور«مسأله‌یهرموتیک جایی آشکار می‌شود که حرکتی از بد فهمیبه سوی فهم بهتر وجود داشته باشد. 5در قرآن بهداستان او اشاره شده است: «اذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناهمکانا علیا»(مریم56/) با تغییر نگرش معرفتی انسان به پدیده‌هایخارجی و تأمل در متون و دانش‌های پیشین که به دنبالجنبش اصلاح دینی و نهضت تجدید نظر علمی مطرحشد،دانش هرمنوتیک نیز دچار تحول گردیده و دایرۀکاوش‌های تفسیری،بیش از پیش گسترش یافت. مفسر همواره باپیش داوری‌هایش متن را می‌خواند،ولی ذهن او بایدبرای دریافت پیام متن نیز گشوده باشد و متن را در بیانسخن خود آزاد بگذارد؛لذا معرفت ما دربارۀ طبیعت وتاریخ تابع شرایط تاریخی ماست و پیش داوری جزوهستی تاریخ انسان است که فهم را میسر می‌سازد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.