Skip to main content
فهرست مقالات

مرز میان زبان و ادبیات کجاست؟

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : ادبی ، زبان ، ادبیات ، پسته ، شعر ، رمان ، داستان ، مرز میان زبان و ادبیات ، آثار ادبی ، پیام

خلاصه ماشینی:

"پس در اولین قدم می‌توانیم ببینیم که میان این دو نشانۀ یکیزبانی در مثال اول و دیگری ادبی در مثال دوم،علی رغم صورتظاهرشان،یک تفاوت ساختاری بسیار بسیار بنیادی وجود دارد:دریکجا ما با دلالت لفظ بر معنا سروکار داریم و در جای دیگر با دلالتنشانه بر معنا؛در اولی رابطۀ دلالت دلبخواهی،قراردادی و لذا ثابتاست؛و در دومی همان رابطه انگیخته و ناپایدار است. به عنوان مثال،وقتی در همان جملۀ زبانی پیشین بین نشانه‌هایزبانی«پسته»،«یکی»،«از»،«اقلام»،«صادراتی»،الی آخر روابطدستوری ایجاد بشود و متن یا نشانۀ زبانی پیچیدۀ«پسته یکی از اقلامصادراتی ایران است»پدید آید،به روشنی می‌شود دید که پیام موجود&%06514AMKG065G% (به تصویر صفحه مراجعه شود) 0مین نشستمرز میان زبان و ادبیات کجاست دکتر علی محمد حق‌شناس در آن جمله عبارت است از سرجمع معانی نشانه‌های زبانی آنجمله به اضافۀ روابط دستوری میان آن نشانه‌ها. اگر بر اساس آنچه گفتیم بخواهیم مرز زبانو ادبیات را مشخص کنیم،می‌توانیم از چهار مقولۀ نشانه،ساخت،نقش و ارزش به عنوان چهار ضابطه بهره بگیریم و بگوییم؛ 1)ضابطۀ نشانه‌ای:هراثری که در آن عین پیام مورد نظر عمدتااز طریق نشانۀ زبانی،یعنی دلالت دلبخواهی و ثابت لفظ بر معنا،بهمخاطب منتقل شود،آن اثر،اثری زبانی است. بحث رسم الخطبه صورتی که در اینجا مطرح شده بیشتر به زبان مربوط است تا بهادبیات،زبان،به قول دکتر میلانیان،وقتی به عنوان مجموعه‌ای ازقواعد در نظر می‌گیریم،حوزۀ بند است،نه حوزۀ آزادی؛و آنجا کهپای قاعده‌های نحو و صرف یعنی بند زبان در میان است کهرسم الخط هم،به اعتباری،جزء همین بندهای زبانی است،ما حق نداریمدر کار نظام عمومی زبان دخالت فردی بکنیم،حتی اگر رسم الخطمعمول را هم دوست نداشته باشیم."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.