Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل استنادی مقالات هنری فارسی طی سالهای 1374 - 1384

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (16 صفحه - از 109 تا 124)

کلیدواژه ها :

تحلیل استنادی ،مقالات هنری ،مجلات هسته و ماورای هسته ،نشریه هنرهای زیبا

کلید واژه های ماشینی : استناد ، فارسی ، استنادی مقالات هنری فارسی ، تحلیل استنادی مقالات هنری ، شهرسازی ، معماری ، موسیقی ، میانگین نیم‌عمر کتاب‌های فارس استناد ، تحلیل استنادی ، غیرفارسی

پژوهش حاضر به بررسی مآخذ مقالات هنری فارسی منتشرشده در نشریه هنرهای زیبا می‌پردازد. هدف این پژوهش بررسی الگوی رفتاری محققان و ویژگی‌های استفاده از منابع اطلاعاتی در کارهای تحقیقی آنان است. این پژوهش با روش تحلیل استنادی صورت ‌گرفته است. پس از بررسی 21 شماره نشریه، تعداد 224 عنوان مقاله و 3931 مورد استناد از آن استخراج شد. نتایج نشان می‌دهد که تعداد متوسط استنادها در هر مقاله 17 مورد است. بیشترین استنادها به موضوع شهرسازی، و کمترین آن به موضوع موسیقی اختصاص دارد. بالاترین میزان استناد به کتاب تعلق دارد (9/87 درصد) و 8/56 درصد از استنادها از منابع تالیفی است. توزیع زبان استنادها نشان می‌دهد که بیشترین استناد به زبان فارسی است، ولی زبان غالب در استنادهای موضوع معماری (6/54 درصد) و موضوع شهرسازی (5/55 درصد) غیرفارسی است. میانگین نیم عمر کتاب‌های فارسی استناد شده 13 سال و کتاب‌های غیرفارسی 18 سال است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که میان سال نشر کتاب‌ها و تعداد استنادها همبستگی مثبت وجود دارد. مجلات مورد استفاده در مقالات از قانون بردفورد تبعیت می‌کنند. همچنین با استفاده از این قانون مجلات هسته و ماورای هسته مشخص می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"در این نوشتار بااستفاده از روش تحلیل استنادی مآخذ 224عنوان مقالۀ فارسی هنر از تعداد 21 شمارۀنشریۀ هنرهای زیبا،منتشر شده طی سال‌های1374-1384 بررسی شده است. در پژوهش مشابه دیگری،حقیقی(1383)،با استفاده از روش تحلیل استنادی به بررسیضریب تأثیر پایان‌نامه‌های مورد استناد درمجموعۀ مآخذ پایان‌نامه‌های کارشناسیارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه‌هایدولتی شهر تهران در طول سال‌های 1357 تا1380 پرداخته است. در مجموع،تعداد1859 منبع فارسی و 1595 منبع غیرفارسیمورد استناد در مقالات نشریۀ هنرها بودهاست که نشان می‌دهد گرایش استادانگروه‌های دانشکده در استناد به منابع فارسیبیشتر از منابع غیرفارسی است و به ترتیبدو گروه شهرسازی و معماری بیشتر از منابعغیرفارسی استفاده کرده‌اند. توزیع فراوانی،درصد و میانگین انواع محمل‌های اطلاعاتی مورد استناد در مقالات تألیفی هنر دوره(1374-1384) (به تصویر صفحه مراجعه شود) از جدول توزیع t در سطح معنی‌دار 0/01مشخص شد که کتاب از لحاظ میزان استناد،در مقایسه با نشریات ادواری،پایان‌نامه‌ها،وسایر منابع دارای تفاوت معنی‌داری است. باتوجه به میانگین منابع مورد استناد و t محاسبهشده و مقایسۀ آن با t جدول(با 10/0 p) در هریک از محمل‌های اطلاعاتی می‌توانبا سطح اطمینان 99 درصد گفت که کتاببیش از نشریه،و نشریه بیشتر از دیگر منابعاطلاعاتی مورد استناد قرار گرفته است و بهاین‌ترتیب فرضیۀ اول پژوهش تأیید می‌شود. طبق محاسبات انجام شده در جداولمربوط میزان استناد به کتاب‌های فارسی درموضوع معماری در دورۀ موردبررسی 336مورد است که 50 درصد این تعداد،یعنی68 مورد،بین سال‌های 1372 تا 1384است. محاسبۀ ضریب بردفورد نشریات فارسی معماری و شهرسازی (به تصویر صفحه مراجعه شود) تیجه‌گیری در بررسی‌های به عمل آمده مشخصشد که تعداد 21 شماره نشریۀ هنرهای زیبا،شامل 224 عنوان مقاله است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.