Skip to main content
فهرست مقالات

سازمان دهی منابع غیر کتابی کتابخانه ملی ایران

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 137 تا 156)

کلیدواژه ها :

کتابخانه ملی ایران ،سازمان‌دهی ،منابع غیرکتابی ،قواعد انگلو آمریکن ،فهرستنویسی توصیفی ،فهرستنویسی تحلیلی

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات ، سازمان‌دهی منابع غیرکتابی کتابخانۀ ، کتابخانۀ ، منابع غیرکتابی کتابخانۀ ملی ، منابع غیرکتابی ، سازمان‌دهی منابع غیر کتابی کتابخانه ، کتاب ، سازمان ، منابع غیر کتابی کتابخانه ملی ، مستندسازی

هدف پژوهش حاضر شناخت شیوه‌های سازماندهی منابع غیرکتابی در کتابخانه ملی ایران است. تمامی منابع غیرکتابی کتابخانه ملی ایران براساس قواعد فهرستنویسی انگلوآمریکن فهرستنویسی توصیفی شده و فهرستنویسی تحلیلی آنها با استفاده از اصطلاحنامه فرهنگی فارسی (اصفا) تهیه می‌شود. بازیابی آنها ترکیبی از کدهای عددی و شماره ثبت برای هریک از انواع منابع است. سازماندهی منابع غیرکتابی کتابخانه ملی در تعیین عنوان کامل، مشخص کردن وجه تسمیه عام، مشخص کردن پدیدآور و پدیدآور همکار در قسمت شرح پدیدآور، ذکر جزئیات نشر در فهرست توصیفی با توجه به قواعد انگلوآمریکن، و ذکر جزئیات ناحیه یادداشت کاملا موفق بوده است و در بقیه نواحی توانسته است بیش از 60 درصد مطابق استاندارد باشد.

خلاصه ماشینی:

"سازمان‌دهی منابع غیرکتابی کتابخانۀ ملی در تعیین عنوان کامل،مشخصکردن وجه تسمیۀ عام،مشخص کردن پدیدآور و پدیدآور همکار در قسمت شرح پدیدآور،ذکر جزئیات نشر در فهرست توصیفی با توجه به قواعد انگلوآمریکن،و ذکر جزئیات ناحیۀیادداشت کاملا موفق بوده است و در بقیۀ نواحی توانسته است بیش از 60 درصد مطابقاستاندارد باشد. توزیع فراوانی و درصد تطابق با قواعدانگلوامریکن در فهرست توصیفی (به تصویر صفحه مراجعه شود) یوۀ تجزیه و تحلیل یافته‌ها سازمان‌دهی منابع غیرکتابی کتابخانۀملی در تعیین عنوان کامل،مشخص کردنوجه تسمیۀ عام،مشخص کردن پدیدآور وپدیدآور همکار در قسمت شرح پدیدآور،ذکر جزئیات نشر در فهرست توصیفی با توجهبه قواعد انگلوآمریکن،و ذکر جزئیات ناحیۀیادداشت کاملا موفق بوده است(جدول 1). همچنین سابقۀ تولید،نشر،و فهرستنویسیپوستر،تمبر،صفحۀ گرامافون،کاست صوتی(موسیقی)،و کاست ویدئو در کتابخانۀ کنگرهسبب شده تا تدابیری برای سازمان‌دهی آنهاتهیه و تدوین شود و نیز نزدیکی فرم واطلاعات توصیفی پایان‌نامه به کتاب نیازهایفهرستنویسی آن را بیش از 86 درصد رفعکرده است. با توجه به اینکه بیش از 75درصد نقشه‌های لاتین موجود در کتابخانۀملی توسط شرکت‌های آمریکایی تولید وچاپ شده است(به غیر از نقشه‌هایی که درکنار تبلیغات بازرگانی برای یک شرکت تولیدشده است)بیشتر اطلاعات موردنیاز در سیایتکتابخانۀ کنگره قابل بازیابی است. توزیع و درصد فراوانی اطلاعات در جلد منابع دیداری و شنیداری یزان مستندسازی تنالگان در منابع با توجه به اینکه لزوم مستندسازی تنالگاند قواعد انگلوآمریکن مشخص شده استنمودار 13 به بررسی میزان مستندسازیتنالگان در منابع غیرکتابی و میزان پیروی ازاین قاعده می‌پردازد. تیجه‌گیری پس از بررسی و تجزیه و تحلیلپرسش‌های اساسی نتایج زیر به دست آمد: تمامی منابع غیرکتابی کتابخانۀ ملی ایرانبراساس قواعد فهرستنویسی انگلوآمریکنفهرستنویسی توصیفی می‌شوند و فهرستنویسیتحلیلی آنها با استفاده از اصطلاحنامۀ فرهنگیفارسی(اصفا)تهیه می‌شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.