Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان رضایت اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز از پایگاه های پیوسته

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 61 تا 76)

چکیده:

در این پژوهش، به بررسی رضایت اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز از چهار پایگاه اطلاعاتی الزویر، ساینس دایرکت، ابسکو و پروکووئست، همچنین رضایت آنها از نحوه دستیابی به پایگاه‌های نامبرده پرداخته شده است. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه است. نتایج نشان داد که میزان رضایت از پایگاه‌های مورد مطالعه، به‌ترتیب به پایگاه‌های الزویر، ساینس دایرکت، ابسکو و پروکوئست و میزان رضایت از نحوه دسترسی به پایگاه‌های مورد مطالعه، به‌ترتیب به پایگاه‌های ساینس دایرکت، الزویر، ابسکو و پروکوئست اختصاص یافته است. مهم‌ترین دلیل رضایت پاسخ‌گویان، جدید بودن مقالات و مجلات موجود است. مهم‌ترین عامل در دسترسی آسان به اطلاعات از طریق پایگاه‌های مورد بررسی، نبود امکان برقراری ارتباط، به‌دلیل شلوغ بودن خطوط ارتباطی است.

خلاصه ماشینی:

"پژوهش حاضر نیز با بررسی میزانرضایت اعضای هیئت علمی دانشگاه شیرازاز پایگاه‌های پیوستۀ موجود و همچنینبررسی میزان رضایت آنان از نحوۀ دسترسیبه پایگاه‌ها،سعی دارد زمینۀ پذیرش واقعیخدمات الکترونیکی جدید را در میان کاربراندانشگاه فراهم آورد. هداف پژوهش از اهداف اصلی این پژوهش بررسی میزانرضایت اعضای هیئت علمی دانشگاه شیرازاز پایگاه‌های پیوستۀ موجود،همچنین بررسیمیزان رضایت آنان از نحوۀ دسترسی به اینپایگاه‌های پیوسته است. توزیع فراوانی میزان رضایت اعضای هیئت علمی از نحوۀ دسترسی به پایگاه‌های تمام‌متن (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول شمارۀ4. توزیع فراوانی میزان رضایت اعضای هیئت علمی از نحوۀ دسترسی به پایگاه‌های تمام‌متن (به تصویر صفحه مراجعه شود)آخرین پایگاهی است که پاسخ‌گویان از نحوۀدسترسی به آن رضایت دارند. سنجش رابطۀ رضایت از نحوۀ دسترسی به پایگاه‌های مقالات تمام‌متن پیوستۀ موجود(ابسکو،الزویر،پروکوئست و ساینس دایرکت)در میان گروه‌های مختلف آموزشی (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شمارۀ 9. پرسش چهارم:دلیل/دلایل دسترسی آساننداشتن اعضای هیئت علمی دانشگاه شیرازبه پایگاه‌های تمام‌متن،چیست؟ براساس جدول شمارۀ 6،از میان عواملمؤثر در نبود دسترسی آسان به اطلاعات،نبودامکان برقراری ارتباط به دلیل شلوغی خطوطارتباطی،مهم‌ترین عامل است. عوامل مؤثر در دسترسی آسان نداشتن بهاطلاعات از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی در میاناعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز،به ترتیبعبارت است از:نبود امکان برقراری ارتباط به دلیل شلوغی خطوط ارتباطی،نبود امکاندسترسی به پایگاه‌ها در محل کار و منزل،معیوب بودن سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایموجود،تعداد زیاد مراجعان،آگاهی ناکافیدربارۀ نحوۀ بهره‌گیری از پایگاه‌ها و همکارینامناسب کتابدار یا کارشناس اطلاع‌رسانی. M,iatifroK eht fo yduts esac:seirarbil latigid fo yrarbiL eht fo ecivres s'lanruoj cinortcele ytisrevinU eht fo secivreS noitamrofnI dna ,sgnideecorP BILSA."

کلیدواژه ها:

رضایت ،پایگاه‌های اطلاعاتی ،خدمات اطلاع‌رسانی ،رضایت کاربران

کلید واژه های ماشینی:

اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز ، میزان رضایت اعضای هیئت علمی ، رضایت اعضای هیئت علمی دانشگاه ، اطلاعات ، رضایت ، میزان رضایت ، میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ، دلایل رضایت اعضای هیئت علمی ، هیئت علمی دانشگاه شیراز ازپایگاه‌های ، پایگاه‌های اطلاعاتی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.