Skip to main content
فهرست مقالات

سنجش نگرش دانشجویان به آینده شغلی خود با توجه به عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر آن در دانشگاه مازندران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (32 صفحه - از 295 تا 326)

کلیدواژه ها :

نگرش شغلی ،آینده شغلی ،انتظارات شغلی ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : نگرش، دانشجویان، نگرش دانشجویان به آینده شغلی، آینده شغلی، اقتصادی، اجتماعی، سنجش نگرش دانشجویان به آینده، پژوهش، آزمون، انتظارات شغلی دانشجویان و نگرش

به‌منظور سنجش نگرش دانشجویان به آینده شغلی خود با توجه به عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر آن در دانشگاه مازندران پس از تدوین کلیات تحقیق مروری بر مطالعات پیشین و ارائه چهارچوب نظری تحقیق 7 فرضیه ارائه شد.روش پژوهشی پیمایشی بوده و تکنیک جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد شده بوده است.حجم نمونه برابر 380 نفر بوده است که به تکنیک جنس، رشته تحصیلی و مقاطع تحصیلی نمونه‌گیری شده‌اند.تکنیکهای عمده آماری در این تحقیق ضریب تااو کندال، ضریب رو اسپیرمن، آزمون معنی‌داری‌ uaT و آزمون معنی‌داری رو، ضریب‌ V کرامرز، تحلیل رگرسیون چندمتغیره، جداول یک‌بعدی، دو بعدی و نمودارهای هیستوگرام و میله‌ای بوده است.با وارسی فرضیات تحقیق نتایج زیر شکل گرفته است: 1-رابطه معنادار و منفی بین انتظارات شغلی دانشجویان و نگرش آنان به آینده شغلی خود وجود دارد.2-رابطه معناداری بین متغیر پیشرفت تحصیلی و متغیر نگرش دانشجویان به آینده شغلی خود دیده نمی‌شود.3-رابطه معنادار و منفی بین میزان تحصیلات و مقاطع تحصیلی دانشجویان با نگرش به آنان به آینده شغلی خود مشاهده می‌شود.4-رابطه معنادار و منفی بین رشته تحصیلی دانشجویان و نگرش آنان به آینده شغلی خود وجود دارد.5-رابطه معنادار و منفی بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانشجویان و نگرش آنان به آینده شغلی خود وجود دارد.6-رابطه معنادار و مستقیم بین نگرش دانشجویان به سیاستهای توسعه اقتصادی و نگرش آنها به آینده شغلی خود وجود دارد.7-رابطه معنادار و مستقیم بین نگرش دانشجویان به بازار عرضه و تقاضای نیروی انسانی و نگرش آنها به آینده شغلی خود وجود دارد.در خاتمه نتایج حاکی از این است که نگرش عمده دانشجویان به آینده شغلی خود منفی است.

خلاصه ماشینی:

"لذا شناسایی نحوه تأثیر عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مانند انتظارات شغلی از جمله انتظارات مادی و انتظارات معنوی، پیشرفت تحصیلی، میزان و مقاطع تحصیلی، رشته تحصیلی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی دانشجویان و نگرش به واقعیتهای کلان اقتصادی و اجتماعی از جمله نگرش به سیاستهای توسعه اقتصادی کشور و نگرش به بازار عرضه و تقاضای نیروی انسانی در کشور از جمله موارد مورد نظر در این پژوهش هستند. این رابطه دربرگیرنده این مفهوم است که هرچه‌قدر انتظارات شغلی دانشجویان افزایش پیدا کند، نحوه نگرش دانشجویان به آینده شغلی از حالت مثبت به منفی گرایش پیدا می‌کند، البته با میزان همبستگی 25/0-از لحاظ سطح معنی‌داری با ضریب‌ b-uaT کندال و ضریب رواسپیرمن و آزمون معناداری‌ uaT و آزمون معناداری رو فرضیه 1 مورد تأیید قرار می‌گیرد. (به تصویر صفحه مراجعه شود)تحلیل رگرسیون چندمتغیرهمتغیرهای مستقل:1-مقاطع تحصیلی 2-پیشرفت تحصیلی 3-پایگاه اقتصادی و اجتماعی 4-انتظارات شغلی 5-نگرش به سیاستهای توسعه اقتصادی 6-نگرش به بازار عرضه و تقاضای نیروی انسانی 7-رشته علوم انسانی 8-رشته علوم پایه 9-رشته فنی و مهندسی 10-رشته کشاورزی و منابع طبیعیدر این تحلیل رگرسیونی چندمتغیره از روش‌ retnE استفاده شده است. (پایگاه اقتصادی و اجتماعی)07/0-(پیشرفت تحصیلی)03/0-(مقاطع تحصیلی)14/0-نگرش به آینده شغلی (نگرش به بازار عرضه و تقاضای نیروی انسانی)17/0-(نگرش به سیاستهای توسعه اقتصادی)18/0-(انتظارات شغلی)11/0- (رشته کشاورزی و منابع طبیعی)008/0-(رشته فنی و مهندسی)17/0-(رشته علوم پایه)01/0-(رشته علوم انسانی)08/0-توصیف معادله فوق چنین است:به ازای یک واحد افزایش در هر یک از متغیرهای مستقل تحقیق با توجه به مثبت یا منفی بودن ضریب‌ ateB ، مقدار نگرش به آینده شغلی اضافه یا کاسته خواهد شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.