Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی نظام آموزش از راه دور و حضوری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 107 تا 134)

کلیدواژه ها :

آموزش راه دور ،آموزش حضوری ،عملکرد تحصیلی – خودپنداره تحصیلی ،یادگیری مستقل ،تربیت بدنی ،برنامه ریزی آموزشی

کلید واژه های ماشینی : مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت‌بدنی، عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت‌بدنی نظام، دانشجویان تربیت‌بدنی نظام آموزش، آموزش، آموزش از راه دور، نظام آموزش از راه دور، تربیت‌بدنی نظام آموزش از راه، راه دور، حذف اثر نمرات پیشینه تحصیلی، عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت‌بدنی حضوری

آموزش از راه دور یک نظام آموزشی است که کشورهای مختلف بنابه مقتضیات محلی، فرهنگی و اجتماعی خود از این نظام در رشته ها و سطوح مختلف برای آموزش بهره مند شده اند. موضوع کیفیت عملکرد تحصیلی فراگیران آموزش راه دور، در مقایسه با آموزش حضوری، یکی از مسائل مهم و مورد بحث متولیان این نظام آموزشی است. این مقاله به مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی دو نظام حضوری و راه دور ایران پرداخته است. به علاوه، در این مطالعه، تاثیر رفتار ورودی به واسطه سه متغیر نمره نظری و عملی آزمون ورود به دانشگاه (کنکور)، معدل دیپلم متوسطه، و خودپنداری تحصیلی با عملکرد تحصیلی بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان تربیت بدنی کارشناسی در سال تحصیلی 79-1378 بوده و اطلاعات آن از طریق 8 پرسشنامه پاسخ بسته (240 سؤال) و یک پرسشنامه خودپنداری تحصیلی گردآوری گردیده و پیشینه علمی آزمودنیها نیز از طریق سازمان سنجش آموزش کشور حاصل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که دانشجویان نظام راه دور با پیشینه علمی ضعیفتری وارد دانشگاه می شوند که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بوده است. همچنین مشاهده شده که بین پیشینه علمی و عملکرد تحصیلی همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج نهایی پژوهش نشان می دهند که به رغم بیشتر بودن نمرات رفتار ورودی دانشجویان حضوری، دانشجویان نظام راه دور دارای عملکرد تحصیلی بهتری در دروس نظری با ماهیت علوم انسانی و علوم-پایه نسبت به گروه حضوری بوده اند و در دروس عملی نیز تفاوت معنی دار آماری بین دو گروه آزمودنی مشاهده نشده است.

خلاصه ماشینی:

"نتایج نهایی پژوهش نشان می‌دهند که به رغم بیشتر بودن نمرات رفتار ورودی دانشجویان حضوری، دانشجویان نظام راه دور دارای عملکرد تحصیلی بهتری در دروس نظری با ماهیت علوم انسانی و علوم پایه نسبت به گروه حضوری بوده‌اند و در دروس عملی نیز تفاوت معنی‌داری آماری بین دو گروه آزمودنی مشاهده نشده است. جدول(7)مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی در درس مدیریت و طرز اجرای مسابقات{Tگروه آزمودنیتعدادمیانگینانحراف معیارخطای میانگینtسطح معنی‌داریالفحضوری2918/1053/128/016/2-036/0راه دور2836/1145/246/0بحضوری2831/3-31/124/036/10-0001/0راه دور2783/064/131/0T د)مبانی روانی اجتماعی در تربیت بدنی:در این درس، قبل از دخالت تأثیر نمرات ورودی، تفاوت معنی‌داری از نظر آماری بین عملکرد تحصیلی دو گروه دانشجویان نظام راه دور و حضوری وجود ندارد. جدول(18)مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان در درس آموزش دو و میدانی{Tگروه آزمودنیتعدادمیانگینانحراف معیارخطای میانگینtسطح معنی‌داریالفحضوری2714/1539/2461/019/2033/0راه دور2766/1356/2494/0بحضوری25230/0819/0163/0667/0508/0راه دور27071/0905/0174/0Tنتیجه‌گیری1-نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که نظام آموزش از راه دور در ایران، ضمن اینکه تنها از یک رسانه آموزشی یعنی کتاب خودآموز در آموزش تربیت بدنی استفاده می‌کند و از مزایای سایر رسانه‌ها بی‌بهره است، توانایی و قابلیت لازم را، در سطح دانشگاه‌های حضوری، برای آموزش این رشته داراست. نتیجه نهایی این پژوهش نشان می‌دهد که عملکرد تحصیلی دانشجویان راه دور، بعد از حذف اثر پیشینه تحصیلی معدل کتبی دیپلم متوسطه، نمره آزمون ورودی و خودپنداری تحصیلی)، در دروس نظری تخصصی با ماهیت علوم انسانی و علوم پایه نسبت به دانشجویان حضوری بیشتر است و تفاوت معنی‌دار آماری نیز در دروس عملی بین دو گروه مشاهده نشده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.