Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی توزیع درآمد بازنشستگان (براساس آمار بودجه خانوار)

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 79 تا 100)

کلید واژه های ماشینی : توزیع درآمد ، بازنشستگان ، توزیع ، بررسی توزیع درآمد بازنشستگان ، درآمد ، خانوار ، فقر ، آمار ، اقتصاد ، جامعه

بررسی توزیع درآمد بازنشستگان (براساس آمار بودجه خانوار) عبداله میلانی مهوش* * دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی یکی از مهم ترین اهداف برقراری نظام های تامین اجتماعی، پرداختن به مسئله توزیع درآمد و کاهش فقر در میان افراد جامعه است که همراه با سایر سیاست های مورد نظر دولت برای بهبود وضعیت توزیع در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. در میان راهبردهای متفاوتی که برای تامین اجتماعی وجود دارد، بیمه های اجتماعی از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار بوده و سهم بزرگی از افراد جامعه را تحت پوشش قرار می دهد، چرا که دوران سالمندی و کاهش توان کار در روند معمول زندگی همه افراد جامعه مطرح بوده و به این ترتیب، پرداختن به وضعیت درآمدی افراد بازنشسته برای کل جامعه مهم است. در این مقاله، با استفاده از آمار بودجه خانوار مرکز آمار ایران به بررسی خانوارهای با سرپرست بازنشسته پرداخته و با توجه به معیارهای توزیعی، وضعیت این گروه با کل جامعه شهری مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط درصد فقر بین بازنشستگان نسبت به کل جامعه شهری کمتر و هزینه های سرانه سالانه افراد در خانوارهای با سرپرست بازنشسته بیشتر از جامعه شهری می باشد، اما توزیع درآمد بین بازنشستگان نامناسب بوده و درطی زمان نیز بهبود نیافته، اما در جامعه شهری نتایج نشان از بهتر شدن شرایط توزیعی دارد.

خلاصه ماشینی:

"فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران/شماره /7زمستان 79 بررسی توزیع درآمد بازنشستگان(بر اساس آمار بودجه خانوار)* مهنوش عبد اله میلانی* کیده {IBیکی از مهم‌ترین اهداف برقراری نظام‌های تأمین اجتماعی،پرداختن به مسئله توزیع درآمد و کاهش فقر درمیان افراد جامعه است که همراه با سایر سیاست‌های مورد نظر دولت برای بهبود وضعیت توزیع در جامعهمورد استفاده قرار می‌گیرد. دانشجوی دوره دکتری،دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران/شماره /7زمستان 79 بررسی توزیع درآمد بازنشستگان(بر اساس آمار بودجه خانوار)* مهنوش عبد اله میلانی* کیده {IBیکی از مهم‌ترین اهداف برقراری نظام‌های تأمین اجتماعی،پرداختن به مسئله توزیع درآمد و کاهش فقر درمیان افراد جامعه است که همراه با سایر سیاست‌های مورد نظر دولت برای بهبود وضعیت توزیع در جامعهمورد استفاده قرار می‌گیرد. در اینجا لازم است که برای مقایسه بهتر این دو گروه،وضعیت رفاهی ایشان را با هم در این سال‌هابررسی کرده و ببینیم که آیا از دیدگاه آمارهای بودجه خانوار،هزینه‌های انجام‌شده توسط گروه‌های درآمدیمختلف این دو جامعه متفاوت،توانسته است سطح رفاه سال 1364 را تأمین کند یا خیر؟به بیان دیگر،بدون اشاره به وضعیت رفاه در سال 1364(اینکه هزینه‌های انجام‌شده این سال برای رفاه نسبی کفایتداشته است یا خیر)آیا همان سطح رضایت حفظ شده یا خیر و در صورت تغییر،افزایش رفاه و یا کاهش آننتیجه شده است؟ برای بررسی موارد یادشده می‌توان هزینه‌های انجام شده توسط گروه‌های درآمدی مختلف(کم‌درآمدیعنی دهک یکم درآمدی،متوسط جامعه و پردرآمد یعنی دهک دهم درآمدی در بین خانوارها)را در اینسال‌ها به دست آورده و سپس،با توجه به شاخص قیمت‌ها،هزینه‌های جاری هرسال را به قیمت ثابتیک سال در نظر گرفته و این نتایج را با هم مقایسه کرد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.